Rubriky
Jak čas plyne ...

Modlit se slovy Bible

V Písmu jsou zaznamenány modlitby mužů a žen, kteří milovali Boha a on je vyslýchal.
Vyhledejme si je a použijme pro inspiraci našich modliteb.

Kniha Žalmů je plná velmi důvěrných modliteb. Uveďme alespoň některé:

  • Žalm 3 Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží
  • Žalm 4 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti!
  • Žalm 5 Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl
  • Žalm 18 Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo
  • Žalm 63 Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní
  • Žalm 139 Hospodine, zkoumáš mě a znáš

Do modlitebního života apoštola Pavla nám dávají nahlédnou jeho dvě modlitby zapsané v epištole Efezským:

  • Efezským 1,15-23 Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách …
  • Efezským 3,14-21 Proto klekám na kolena před Otcem, našeho Pána Ježíše Krista od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím …

Nejslavnější je modlitba Pána Ježíše, kterou naučil své apoštoly:

Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dávej každého dne. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení. (Lukáš 11,1-4)

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..