Jaké poselství vlastně rozséváme?

Bůh stvořil člověka dobrého, ale člověk byl oklamán a sveden satanem k hříchu. V důsledku toho žádný člověk dnes nedovede nehřešit. A trestem za hřích je smrt.

Avšak Boží právo umožňuje, aby se místo hříšníka obětoval jeho zástupce, který nikdy nezhřešil. Zástupcem všech lidí se na kříži stal Ježíš Kristus, Boží Syn. Byl zabit a potom vstal z mrtvých.

  • Zástupná smrt Ježíše Krista nás usmířila s Bohem – to musíme přijmout vírou.
  • Zástupná smrt Ježíše Krista nás vybízí k pokání – musíme své hříchy uznat, vyznat a pokud to je možné napravit škody, jež jsme napáchali.
  • Zástupná smrt Ježíše Krista nás zavazuje ke společenství s Božími dětmi v církvi.

Křesťané jsou vyslanci vzkříšeného Krista. Mají všem lidem oznámit, že Ježíš za ně zemřel na kříži.

Novoroční přání

Moji milovaní, buďte pevní a nepohnutelní, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. (1. Korintským 15,58)

Drazí sourozenci v Ježíši Kristu.
Přeji vám šťastný a požehnaný rok 2013.
Dovolte mi, abych vás povzbudil následujícími slovy.

Vaše práce, kterou jste vykonali v uplynulém roce, nebyla zbytečná.
Lidé, kterým jste v roce 2012 zvěstovali evangelium, jsou dnes Bohu blíž.
Díky vám někteří z nich v roce 2013 uvěří, přijmou Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána.

Zákon setby a žně platí.

S Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem; v noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od  sebe plodí, nejprve stéblo, potom klas, potom plné obilí v klasu. A když úroda dozraje, člověk hned posílá srp, neboť nastala sklizeň. (Marek 4,26-29)

Co se rozsévá, to se bude sklízet, ačkoliv nesklízí vždy ten, kdo rozséval. Neboť v tom je pravdivé přísloví, že jiný rozsévá a jiný žne. (Jan 3,37)

  • My dnes sklízíme to, na čem jsme nepracovali. Generace křesťanů, které zde byly před námi, pracovaly a my vstupujeme do jejich těžké práce. (Jan 3,38)
  • Zároveň i my dnes těžce pracujeme, aby generace, které přijdou po nás, sklidily ovoce naší těžké práce.
  • Jsme v Božím království ženci i rozsévači zároveň.

Nepřestávejte prosím zvěstovat Boží království, buďte v tom pevní, rozsévejte dobré Boží slovo také v roce 2013.

Jaké poselství vlastně rozséváme?