Report from the Mision Trip to Rovinj, Croatia

We departed on March 22 and returned back on March 28, 2013.

This school year, the mission training at the School of Missions and Theology took form of the mission trip to Croatia.
We had communicated to the Czech missionary Jure Dohnal who arranged for the students activities in Rovinj and surrounding area.  The participants of the mission trip worked hard both physically (in the garden) and spiritually (in the churches).

We have been preparing for the trip since the beginning of the school year. The students were searching for information about Croatia, praying regularly for details and weekly practicing the skits for the outreach.  Every student was involved in some of the following evangelistic skits: “Give Me Your Heart”, “Chair of Sin” or “Lifehouse”.  These were directed by Mareliz Marx, the teacher of dance and music from South Africa.

During the mission trip our students visited Pentecostal worship services in Pula, Poreć, Rovinj and Labin.  In Pula, they also were involved with street evangelism; they performed “Give Me Your Heart” and “Chair of Sin” and talked to by passers.  The Holy Spirit has used us and brought ten teenagers right from the street to Christian Youth Club. We pray that God would continue his work in the hearts of the people we spoke on streets.

The last evening of our stay, we participated at the worship service led by missionary Jure Dohnal.  One of the songs “Sve što trebam, Ti si” (All I Need Is You, Lord) got stuck in our minds and hearts. Except for the spiritual ministry described above, the students were working in Jure’s garden.
A few strong students dug a drain for an electric cable for a „mission hut“ meant for Jure’s visitors.

In order to work, we (18 people) had to buy and cook our own food. We stayed in a small prayer house with just one toilet/shower room.  We fought and we won!

Our students approved themselves to be people with the potential of God’s servants.

 

 

Pozdrav soutěžícím o poklad Krále králů

Drazí mladí přátelé.
Dovolte mi, abych Vás pozdravil a popřál Vám úspěch při dnešní soutěži v biblických znalostech.

Minulý rok jsme se na biblické škole rozhodli, že se staneme hrdými sponzory soutěže o poklad Krále králů, protože ji považujeme za nesmírně důležitou.
– Jednak mezi Vámi soutěžícími vidíme budoucí studenty VOŠMT v Kolíně,
– jednak mezi Vámi soutěžícími vidíme ty, kteří se dostanou do nebe a budou tam navěky s Kristem.

Znalost Bible má totiž dvojitý účinek:
– Dozvíte se, jak žily starověké civilizace, obohatíte své znalosti dějepisu
(to zlepší Váš prospěch ve škole),
– a zároveň Vás Bible uvnitř, ve Vašem srdci přemění a připraví Vás na život v nebi.

Apoštol Pavel někdy ve 2. polovině prvního století založil sbor v Efezu.
Jednoho dne Bůh Pavlovi řekl, že efezský sbor projde velmi těžkou zkouškou.
Bůh Pavlovi ukázal, že do sboru přijdou falešní učitelé a dokonce někteří bratři ve sboru svým životem zapřou Boha.
Aby sbor na tyto těžké časy připravil, apoštol Pavel prohlásil:

“A nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými” (Skutky 20,32).

Řekl vlastně toto: “Drazí Efežané, ačkoliv na vás přijde zkouška, držte se Bible, protože to vás ochrání od pokušení a zajistí váš věčný život.”

Modlím se, aby Boží slovo, které jste se pro tuto soutěz naučili, ve Vás zůstalo a aby Vám je Duch svatý stále připomínal.

Jako uznání Vaší snahy Vás všechny BEZ ROZDÍLU VĚKU A BEZPLATNĚ zvu na misijní banket a den otevřených dveří, které budou 26. a 27. dubna V Zídkách 402, v Kolíně. Bezplatně znamená, že nebudete platit za registraci ani za ubytování na domově mládeže a stravu.

Celonárodní vítěz v kategorii E navíc od biblické školy dostane půl metru studijní biblické literatury (měřeno tloušťkou knih), večeři s ředitelem VOŠMT a jeho manželkou a bezplatný pobyt na škole a domově mládeže podle dohody. (Vítězka soutěže z minulého roku Ester Tomíčková z Třince navštívila biblickou školu v únoru a přijela do Kolína i se svou kamarádkou.)

Zpráva z misijního výjezdu do Rovinje

Odjezd 22. března, návrat 28. března 2013.

Souvislá misijní příprava studentů VOŠMT se ve školním roce 2012-13 uskutečnila formou misijního výjezdu do Rovinje v Chorvatsku. Ředitel školy se spojil s misionářem Jiřím Dohnalem, který nám poslal modlitební potřeby a domluvil s místními pastory zapojení našich studentů do duchovní práce na Istrii. Jiří Dohnal pracuje s manželkou na misii v Chorvatsku od roku 1996.

Misijního výjezdu se zúčastnilo celkem 19 osob – 14 studentů, ředitel školy a další 4 osoby na organizační výpomoc. Součástí misijní přípravy byla jak duchovní práce ve sborech, tak i fyzická práce na zahradě a na misijní chatce.

Studenti se na výjezd připravovali průběžně od začátku školního roku a s rostoucí intenzitou od února 2013. Abychom lépe pochopili prostředí, kde jsme měli pracovat, každý student vystoupil na ranních modlitbách s minireferátem o reáliích Chorvatska (národní parky, historie, průmysl ap.). Modlili jsme se za zdar akce, aby s námi nebylo víc práce než užitku a každé úterý jsme jednu vyučovací hodinu věnovali nácviku scének a organizaci výjezdu.

Každý student byl zapojen do účinkování v některé z následujících scének: Give me Your Heart, Židle a Life House. S finální režií scének nám pomohla Mareliz Marxová, učitelka hudby a tance na Univerzitě Nelsona Mandely v Jihoafrické republice, která je právě na doktorské stáži v Brně.

 • V sobotu 23. března studenti posloužili na shromáždění mládeže v Pule (svědectví v angličtině).
 • V neděli 24. března vystoupili na bohoslužbách v Pule, Rovinji (dopoledne) a v Labinu (večer).
 • V pondělí 25. března podali studenti svědectví o Bohu na skupince v Poreći.
 • V úterý 27. března se náš tým podílel na pouliční evangelizací v Pule.

V Pule, v historickém centru, pod širým nebem studenti velmi pohotově zahráli scénky Give me Your Heart a Židle. S minikázáním o obsahu scénky vystoupil Ondřej Nawrat. Ostatní se snažili anglicky nebo pomocí překladu do chorvatštiny oslovit kolemjdoucí. Duch svatý si tuto velmi improvizovanou evangelizaci svrchovaně použil a ještě ten večer přivedl z ulice do klubu křesťanské mládeže deset dětí.

 • Ve středu 28. března jsme s křesťany v Rovinji rozdávali pozvánky na Večer chval, který měl téhož dne být ve sboru v Rovinji. Zároveň jsme zvali „náctileté“ na pravidelná setkání mládeže v pátek.

Modlíme se, aby se Bůh k naší práci přiznal a svou mocí působil v srdcích lidí, které jsme v ulicích oslovili.

Večer chval pod vedením Jiřího Dohnala trval asi 90 minut a dodnes nám zní v uších: Sve što trebam, Ti si, tj. Vše co potřebuji, jsi ty (Bože).

Kromě duchovních aktivit popsaných výše studenti věnovali tři dopoledne práci na rekultivaci zahrady, pleli záhony, rozváželi kompost (hnůj). Kluci v neobvykle kamenité půdě vykopali příkop pro elektrickou přípojku do srubu a pomohli s připojením vody.

Abychom mohli takto pracovat, museli jsme si sami vařit, nakupovat potraviny, bydleli jsme v malých prostorách modlitebny s jedinou sprchou/záchodem. Ale bojovali jsme a zvítězili. Všichni naši studenti se osvědčili jako lidé s potenciálem Božích služebníků.

V Kolíně 3. dubna 2013

Ing. Yvona Bubanová, učitelka praxe

Kdo nám vyoperuje apendix?

Péče o duši je mnohem důležitější než péče o tělo.
Jestliže se lékař na svou praxi připravuje šest let studiem na univerzitě, jak dlouho by se měl vzdělávat duchovní pracovník!?

Je mnoho nemocí těla, které si léčíme sami doma, nechodíme hned se vším k lékaři. Ale když potřebujeme operaci, začneme se shánět po nejlepším odborníkovi, který má jednak mnohaletou praxi, a jednak diplom doktora medicíny. Ani nás nenapadne požádat tetu, která pracuje jako zdravotní sestra, aby nám ona vyoperovala apendix.

Je mnoho nemocí duše, které si léčíme sami tím, že si čteme Bibli, modlíme se a chodíme do církve. Ale bývají doby, kdy nám běžná léčba nestačí a naše duše vyžaduje odborný zákrok. Tehdy bychom neměli žádat o radu lidi, kteří sami neznají nebo málo znají Bibli. Neměli bychom hledat pomoc u těch, kteří nemají mnohaletou praxi a důkladné teologické vzdělání.

Jestliže svému tělu, o které stejně jednou přijdeme, dopřáváme kvalifikovanou péči, neměli bychom kvalifkovanou péči dopřát také své duši, která nám zůstane navždy?

Nemá snad naše duše větší cenu než celý svět?

Ovšem pokud o svou duši chceme pečovat jen svépomocí, pak, ať jsme tedy důslední, pečujme i o své tělo jen na základě rad z Domácího lékaře.

Zákony duchovního světa

1. Boží svatost
2. Lidská zkaženost
3. Boží láska
4. Návrat k Bohu

Svatost je vlastní pouze Bohu. Není to upjatost, která čiší z barokních soch. Svatost je prosté oddělení Boha od jakékoliv špíny v myšlenkách nebo skutcích. Bůh nesnese ani pohled na zlo a jednoho dne je i jeho nositele zatratí.

Zkaženost je vlastní každému člověku. Je tak silná, že žádný člověk nedokáže nehřešit. Svatý Bůh určil, že každý hřích musí být potrestán, tudíž každý člověk bude zatracen, ledaže by byl místo člověka potrestán nevinný zástupce.

Láska je vlastní Bohu. Je důvodem, proč Bůh učinil ze svého Syna zástupnou oběť. Až dodnes Bůh se soudem otálel, aby dal člověku šanci se k Němu vrátit. Na důkaz, že Kristova oběť byla přijata, Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých.

Člověk se dnes může vrátit k Bohu. Pro svou záchranu nemusí nic dělat, Kristus už všechno zaplatil. Jediné, co Bůh od člověka žádá, je pokání, tj. uznání a vyznání vin. Cena, která byla za člověka zaplacena, byla velmi vysoká. Formální členství v církvi nestačí.

Modlitba hříšníka

Bože, jsi svatý a nesneseš nic špinavého.
Ale já mám špinavé myšlenky a dopustil(a) jsem se špatných skutků. Odpusť mi prosím.
Uznávám, že kvůli své zkaženosti zasluhuji smrt.
Děkuji Ti, Kriste, že ses obětoval i za mne a potom jsi vstal z mrtvých.
Proměň prosím můj život.
Amen

Jsme neustále v pohybu

Zdravím vás z misijního výjezdu studentů biblické školy v Kolíně.

Od našeho příjezdu v pátek 22. 3. jsme neustále v pohybu.
V sobotu 23. 3. dopoledne studenti pracovali na zahradě u Dohnalových.
Odpoledne jsme se přesunuli do Puly a zúčastnili se setkání mládeže.

Dnes v neděli 24. 3. jsme měli opět perný den.
Ráno většina z nás byla na bohoslužbách v Rovinji.
Malá skupina pod vedením Petra Berdara se zúčastnila bohoslužeb v Pule, která je od Rovinje asi 40 km.
Večer jsem byl se čtyřmi studenty na bohoslužbách v Labinu, asi 50 km od Rovinje.
Místní sbor se tam schází v pronajatých prostorách na hlavním autobusovém nádraží.
Tento sbor vede česky mluvící chorvatský pastor, jehož manželka pochází od Šumperka.

Do dnešního dne se všichni studenti vystřídali ve svědectví, každý promluvil v češtine nebo v angličtině.
Také jsme už (v Pule) předvedli naše tři scénky: Give me Your Heart, Židle, Lifehouse.

Zítra 25. 3. dopoledne máme setkání s bratrem a sestrou Dohnalovými, aby nám řekli, jak je Bůh povolal na misii.
Odpoledne pojedeme sloužit do Poreće.

V úterý 26. 3. budeme pomáhat s výstavbou misijní chatky na zahradě u Dohnalových.
Potom odpoledne se znovu chystáme do Puly, kde máme spolu s místní mládeží evangelizovat v ulicích.

Ve středu 27. 3. se budeme podílet na večeru chval v Rovinji.
28. 3. pojedeme domů.

Děkuji vám, že jste dočetli až k sem a prosím vás o další modlitby.

Milan Buban*

Zítra 22. 3. 2013 odjíždíme na misijní výjezd do Rovinje

 • Na misijní výjezd jsme se připravovali od začátku školního roku.
 • Nacvičili jsme evangelizační scénky.
 • Připravili jsme si aktivity pro děti.
 • Naučili jsme se prezentovat svá svědectví o obrácení (v češtině i angličtině).
 • Získali jsme finanční podporu.
 • V rámci každodenních školních modliteb jsme si poslechli minireferáty o Chorvatsku a pak jsme se modlili.

Minulý pátek (15. 3.) jsme si na školních modlitbách poslechli poslední minireferát na téma Historie od 2. světové války po současnost (válka v Jugoslávii). V referátu zazněly následující informace: Ustašovci, snaha o nezávislý stát Chorvatsko, nacistický vliv, partyzánský odboj, který vedl Josip Broz Tito, pokračující konflikt mezi Srby a Chorvaty, srbský versus chorvatský nacionalismus, válka v letech 1991-1995 a vznik nezávislých států, snaha Chorvatska o připojení k EU.

Po referátu jsme se modlili za rozpojení víry a nacionalismu, tj. aby Chorvaté a okolní národy tolik nespojovali svou víru s národností. Mnozí říkají: jsem Chorvat, tedy jsem katolík, jsem pravoslavný, tedy jsem Srb, Bosňák rovná se muslim. Modlili jsme se, aby se Bůh dotýkal srdcí Chorvatů a oni zažili znovuzrození.

Od začátku letního semestru studenti zpracovali následující minireferáty, po kterých  následovala modlitba:

 • Turistické informace
 • Pohoří
 • Památky UNESCO
 • Politický systém
 • Typické chorvatské menu
 • Národní parky
 • Řeky a jezera
 • Historie starověku, středověku a novověku (do 2. světové války)
 • Průmysl, hospodářství a ekonomika
 • Státní zřízení a symboly, hlavní město
 • Město Rovinj
 • Jaderské moře
 • Obyvatelstvo
 • Historie od 2. světové války po současnost (válka v Jugoslávii)

S pomocí Boha a Pána Ježíše Krista se z misijního výjezdu vrátíme 28. 3. 2013.
O své zážitky se s vámi podělíme na misijním banketu dne 26. 4. 2013.

Praktická příprava na VOŠMT v Kolíně

 • Studenti se na VOŠMT v Kolíně připravují na náročnou duchovní službu v pentekostálních církvích.
 • Teoretická výuka na je „zarámována“ do praktické přípravy, která je rozdělena na tři části: modlitby, bohoslužby a misie.
 • Denní forma vzdělávání trvá celkem 120 týdnů, z nichž je 30 týdnů věnováno praktické přípravě studentů. To je 25 % veškeré výuky.

Zdroj:
BUBAN, Milan. Misijní a teologická činnost: Vzdělávací program. 1. vyd. Vyšší odborná škola misijní a teologická, 2011, 100 s.

Profil absolventa VOŠMT v Kolíně

Profil absolventa Vyšší odborné školy misijní a teologické v Kolíně je vyjádřen na následujícím obrázku.

 • A. Výuka je rozdělena na teoretickou přípravu (biblická teologie, systematická teologie, praktická teologie, všeobecné vzdělání) a na praktickou přípravu (modlitby, bohoslužby a misie).
 • B. Klíčové hodnoty tvoří průřezová témata výuky (poznání Boha, ovoce Ducha, dary Ducha, dary služebností, odpuštění, svědectví). Jedná se o důrazy prostupující všemi jednotlivými předměty teoretické i praktické přípravy studentů.
 • C. Teologické základy (gramaticko-historický výklad Bible a plenárně verbální inspirovanost) podobně jako klíčové hodnoty (viz předchozí bod) prostupují výuku všech jednotlivých vyučovacích předmětů.
 • D. Profil absolventa je výsledkem vyučování předmětům teoretické a praktické přípravy, jimiž se prolínají klíčové hodnoty a teologické základy Vyšší odborné školy misijní a teologické.

Zdroj:
BUBAN, Milan. Misijní a teologická činnost: Vzdělávací program. 1. vyd. Vyšší odborná škola misijní a teologická, 2011, 100 s.

Drazí přátelé, zvu vás na misijní banket a den otevřených dveří biblické školy ve dnech 26. a 27. dubna 2013.

Biblická škola každoročně pořádá dny otevřených dveří.
Letošní jarní den otevřených dveří bude výjimečný.
Bude totiž spojený s misijním banketem zaměřeným na naši misijní práci v Chorvatsku.

22. března pojede biblická škola do Chorvatska, kde budeme pomáhat misionáři Jure Dohnalovi.

 • Na tento misijní výjezd se připravujeme už od začátku školního roku.
 • Modlíme se, děláme sbírky, nacvičujeme scénky, učíme se říkat svědectví v angličtině, oslovujeme sponzory a zase se modlíme.
 • Abychom Chorvatsko poznali co nejlépe, všichni studenti si připravují minireferáty o historii, kultuře, přírodě, průmyslu atd.

V Rovinji, kde bratr Dohnal působí, budeme pracovat manuálně i duchovně.

 • Budeme pomáhat na zahradě, uklízet, kopat.
 • Taky pojedeme do okolních sborů, abychom podali svědectví o tom, co Pán Ježíš udělal v našich životech.
 • A budeme celou dobu spolu, budeme si vařit, modlit se, dělit se o jedinou sprchu a navzájem se povzbuzovat.

Co od misijního výjezdu očekáváme?
Boží mocné skutky a ujištění naší víry.

Lukáš v 10,17-20 uvádí:

Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“

Účast na misijním banketu a jarním dnu oteřených dveří ve dnech 26. a 27. dubna je pro hosty bezplatná.
Více informací najdete na www.vosmt.cz/dny-otevrenych-dveri-a-misijni-banket
milan.buban@biblickaskola.cz