Archiv pro rubriku: Jak čas plyne …

Jak čas plyne, plyneme s ním skrze různé životní zkušenosti.

PROČ TADY BIBLICKÁ ŠKOLA JE?

Jednou ročně, vždy druhou listopadovou neděli, koná se Den biblické školy. Letos tedy připadne na 12. listopad 2017. Při této příležitosti si Vás dovolujeme požádat o finanční podporu zaměstnanců a projektů Vyšší odborné školy misijní a teologické.

PROČ TADY BIBLICKÁ ŠKOLA JE?

Apoštol Pavel napsal: „Kdo chce být biskupem, touží po vznešeném úkolu.“ (1. Timoteovi 3,1) Proč Pavel pokládal službu biskupa, tj. duchovního pracovníka církve, za vznešený úkol? Bylo to kvůli společenskému uznání? Nebo kvůli dobrému výdělku? Nebo kvůli možnosti seberealizace a osobnostního a kariérního růstu? To rozhodně ne!

Nemusel se sám Pavel učit spokojenosti s tím, co má (1. Timoteovi 6,8 kontext)? Nebyl snad závislý na dobrovolných příspěvcích ze sborů (Filipským 4,13 kontext)? Neskončil nakonec i sám Pavel na popravišti (2. Timoteovi 4,7-8)?

Apoštol rozhodně neměl na mysli vznešenost ve stylu světa. V jeho pojetí duchovní služby nepochybně rezonovala slova proroka Daniela: „Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.“ (Daniel 12,3) Skutečná odměna duchovního pracovníka není na zemi, ale v nebi, kde první budou poslední a poslední první (Marek 10,28-31).

Být duchovním pracovníkem je vznešené privilegium, a ti, kdo po něm touží, musí splňovat náročná kritéria (1. Timoteovi 3,1-13). Bůh si ve České republice povolává nové duchovní pracovníky, ale než se ujmou úkolu, musí projít zevrubným teologickým vzděláváním, které položí základy jejich duchovní, intelektuální a praktické zralosti. Právě takovému vzdělávání je oddána Vyšší odborná škola misijní a teologická.

DĚKUJEME BOHU, ŽE NÁM AŽ DOSUD POMÁHÁ 

 1. Biblická škola si letos připomíná 25. výročí své služby Bohu a církvi (1992-2017). K dnešnímu dni máme 270 absolventů, z toho je 233 absolventů LBA a VOŠMT a 37 absolventů programu EZDRÁŠ.
 2. Dne 17. 9. 2017 se konaly již čtvrté promoce bakalářů Global University. Na základě smlouvy o transferu kreditů mezi VOŠMT a Global University v USA získávají naši studenti jednak označení DiS. (diplomovaný specialista), jednak titul B.A. (bakalář svobodných umění).
 3. Mezi novými absolventy VOŠMT i Global University je také Yvona Bubanová, která naši školu absolvovala v kombinovaném programu. Nyní splňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících jako učitelka odborné praxe na VOŠMT.
 4. Michael Buban byl v červnu 2017 promován na Continental Theological Seminary v Bruselu. Skončil s vyznamenáním (magna cum laude) a získal magisterský titul MTh v oboru evangelikálních a pentekostálních studií. Michael nyní splňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících jako učitel odborných předmětů na VOŠMT.
 5. V srpnu 2017 se do Kolína přistěhovali Martin a Slávka Fridrichovi. Martin se ujal funkce vedoucího studijního oddělení, tento referát převzal od sestry Aleny Vršťalové.
 6. VOŠMT nabízí v letošním roce jednoleté studium, které studentům umožní věnovat jeden rok sobě, církvi a Bohu, aniž by „vypadli“ ze své služby ve sboru. Studenti absolvují předměty misiologie a praktické, biblické a systematické teologie. Také absolvují praktickou přípravu na modlitbách, bohoslužbách a misiích. Viz http://vosmt.cz/1rok/

JAKÁ JE NAŠE VIZE?

 1. Chceme být vlajkovou lodí teologického vzdělávání v Apoštolské církvi a kultivovat klasické letniční myšlení v kontextu České republiky.
 2. Chceme proměňovat srdce, rozvíjet praktické dovednosti a tříbit intelekt budoucích i nynějších duchovních pracovníků.
 3. Chceme být školou misionální a všechno podřizovat Velkému poslání, které jsme přijali od Pána Ježíše Krista (Matouš 28,18-20). Vždyť Bůh se vydal na misii a chce, abychom se k němu přidali!

PROSÍME VÁS O FINANČNÍ PODPORU

Své příspěvky posílejte na účet školy 2400457703 / 2010 (Fio Banka) s příslušným variabilním symbolem.

Podpora projektů 

 • 91110 – Stipendijní fond pro sociálně slabé studenty
 • 91127 – Podpora misijní přípravy studentů
 • 91142 – Překlad učebnice Úvod do studia islámu

Podpora zaměstnanců 

 • 91151 – Podpora Michaela Bubana
 • 91152 – Podpora Yvony Bubanové
 • 91153 – Podpora Petra Berdara
 • 91154 – Podpora Martina Fridricha

Vzpomínání na bratra Rudka

První setkání

S bratrem Rudkem jsem se setkal poprvé v bytě pastora Kocura na Smíchově v Praze. Bylo to těsně po mém obrácení, takže někdy v dubnu nebo květnu 1982. Seděli jsme, totiž já a myslím ještě můj věřící přítel Vladan, v obýváku na rozkládacím gauči. Bratr Pavel Kocur seděl naproti a vedle něho bratr Rudek.

Bratr Pavel se radoval jako kluk, stále se usmíval a bylo vidět, jak je nadšený, že noví mladí lidé uvěřili v Krista. Bratr Rudek však vypadal vážně a přísně. Tehdy jsem nevěděl, že právě proti němu konspiruje státní tajná bezpečnost, což mělo brzy vyvrcholit bratrovým uvězněním. Cítil jsem, že je bratr Rudek ve střehu. Položil nám několik otázek, z nichž bylo znát, že není naivní. Tento výraz jsem u bratra Rudka viděl později mnohokrát. Měl upřímný vztah s Bohem, ale s lidmi neměl vždy nejlepší zkušenosti.

Kazatel a učitel

Bratr Rudek mě silně ovlivnil jako kazatel a učitel. Kdykoli přijel do pražského sboru a kázal, byl to pro mne svátek. Dodnes vzpomínám na jeho kazatelské umění, které převyšuje nejednoho školeného řečníka. Rád používal ilustrace z běžného života, např. dopravní značky, automobil a jeho součásti, sedm barev spektra, sůl a její využití apod. Na nich pak vystavěl svůj výklad. Později stále více používal formu výkladového kázání. Např. jeho výklad biblického narativu o Eliášovi je nezapomenutelný.

Jako učitel kladl bratr důraz na obě stránky naší spásy: vrozenou hříšnost člověka a Boží milost zjevenou v Kristu. To byla nejsilnější stránka jeho služby. Při jeho kázání a vyučování posluchač nezískal dojem ubohého hříšníka, ale ani duchovního supermana. Mnohokrát jsem uvažoval nad tím, v čem tkví síla bratrova výkladu Bible. Dospěl jsem k závěru, že jeho služba byla ukotvena v osobní pokoře hříšníka, který s upřímnou touhou čekal na příchod svého Pána a byl ochoten pro svou víru i trpět. Ve sborech a na biblické škole bratr Rudek často kázal o duchovním růstu křesťana a druhém příchodu Páně.

Antiintelektuál, avšak horlivý student

Bratr Rudek neměl rád prázdné teorie a jalový intelektualismus. Přiznám se, že mi dlouho trvalo, než jsem pochopil, o co mu jde. Na jednu stranu inicioval vznik biblické školy v Kolíně poskytující vyšší formální vzdělání, na druhou stranu systémově odváděl pozornost od vysokoškolského teologického vzdělávání. Bývaly doby, kdy se téměř v každém svém kázání vyjádřil negativně o filozofii, sociologii nebo teologii. Když jsem s ním však o tom mluvil v soukromí, přiznal svou chybu a pak byl ve svých výrocích ohleduplnější. Nedůvěry vůči intelektuálům se bratr Rudek nikdy plně nezbavil. Domnívám se, že to bylo dáno tím, že neměl osobní zkušenost s vysokoškolským vzděláním a snadno pojal podezření, že se někdo jen tak „vykecává“.

Bratr Rudek byl horlivým studentem samoukem. Jeho studijní metodou byla „kolenologie“, tzn., že se neustála Boha vyptával, co si myslí o tom či onom. Měl rozsáhlou osobní knihovnu, hodně četl. Měl dar rychločtení, opakovaně si četl Bibli. Často mě překvapil postřehy, které svědčily o jeho mimořádné znalosti biblického textu.

Věnuj rok sobě, církvi, Bohu

Biblická škola začala před 25 lety jako Letniční biblická akademie. Od roku 1996 se jmenuje Vyšší odborná škola misijní a teologická. Dnes má za sebou:

 • 25 let působení
 • 225 absolventů
 • 2. 5. 2017 vás zveme na den otevřených dveří

Neměnnost uprostřed změny

Zvěstujeme neměnné evangelium uprostřed měnící se kultury. Mění se naši studenti, mění se i naše církev, avšak cíl školy zůstává, a tím je absolvent proměňovaný osobním poznáním Krista.

V Apoštolské církvi se stále víc mluví o budování takových sborů, které dokážou zakládat nové sbory. Avšak misionálně zaměřené sbory potřebují zdatné vedoucí, a to ne nějaké “rychlokvašky” proškolené v kurzech a na konferencích. Vedoucí musí projít solidním a dobře utříděným formálním teologickým vzděláváním.

Nové jednoleté studium

VOŠMT nabízí jednoleté studium, které lze využít jako Gap Year nebo jako další vzdělávání duchovních pracovníků.

Gap Year osloví absolventy středních a vysokých škol,

 • kteří chtějí na rok odložit rozhodnutí o dalším studiu nebo zaměstnání a / nebo
 • kteří chtějí věnovat nejméně jeden rok sobě, církvi a především Bohu

Další vzdělávání osloví vedoucí mládeží, dorostu, besídek, diakony, starší, evangelisty, misionáře, pastory,

 • kteří touží získat teologické vzdělání, a přitom neztratit kontakt se svou službou
 • kteří se chtějí zapojit do misijní práce v České republice nebo v zahraničí
 • kteří chtějí získat požadované vzdělání v programu EZDRÁŠ

Čtyři dny školy, tři dny služby

Nové jednoleté studium navíc umožňuje, aby student během roku neztratil kontakt se svou službou. Pokud již student pravidelně slouží např. v mládeži, dorostu, besídce, chválicí skupině, nemusí po dobu studia ze své služby vypadnout. Na základě individuální dohody mezi sborem a školou může student v pátek nebo v pondělí chybět ve vyučování. Tak se zajistí, aby ve sborech nebyla o víkendech narušena kontinuita služby a zároveň mohl být sbor obohacován novými znalostmi a dovednostmi, které student získá na biblické škole.

Úspěšní absolventi jednoletého studia obdrží Certifikát mezikulturních vztahů od Global University. Zároveň získají možnost pokračovat ve studiu jak na VOŠMT, tak i na Global University. Pokud se tak rozhodnou, ve 2. a 3. ročníku absolvují zbývající předměty programu “Studia mezikulturních vztahů”. Zároveň je čekají dvě několikatýdenní souvislé praxe a dva misijní výjezdy.

Odpověď pastorům

Někdy se pastoři ptají, co jim to přinese, když pošlou své schopné mládežníky na VOŠMT.
Přinese to do jejich sboru stabilitu a budoucnost. Jejich mládežníci během studia neztratí kontakt se svým sborem a navíc získají znalosti, dovednosti a postoje, které jejich sboru prospějí. Když budou studenti pravidelně dojíždět do sboru, pastor bude mít příležitost sledovat a do jisté míry také ovlivňovat jejich duchovní růst a budoucí směřování.

Další informace získáte na www.vosmt.cz/1rok a na adrese info@biblickaskola.cz.

Ježíšovo učení o evangelizaci a misii

10. kapitola Matouše je shrnutím Ježíšova učení o evangelizaci a misii.

Matouš 11,1 uvádí:

Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech.

O jakých příkazech zde Ježíš mluví?
O těch, které vydal svým dvanácti apoštolům v kapitole 10.

Matouš 10,1-4 – Vyvolení 
Kristus si vybral dvanáct apoštolů, aby zvěstovali evangelium království (srov. Matouš 9,35). Dal jim moc k vymítání démonů a uzdravování. Je zřejmé, že tito učedníci předtím poslechli výzvu, aby prosili Pána žně, ať vyšle dělníky na žeň (Matouš 9,38). Vyvolení těchto dvanácti mužů ke zvěstování evangelia bylo přímým následkem jejich prosby za vyslání dělníků na žeň.

Matouš 5-6 – Nejdříve evangelizace mezi svými
Těchto dvanáct apoštolů poslal Kristus za konkrétními lidmi a skupinami. Jejich úkolem bylo zvěstovat evangelium předně „ztraceným ovcím z lidu izraelského“. Samařanům a pohanům zatím ještě kázat neměli (srov. Skutky 1,8).

Matouš 10,7-15 – Co říkat, co dělat a co nedělat

1. Co měli říkat?

„Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské“ (v. 7). Zde rezonuje poselství samotného Ježíše: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské“ (Matouš 3,17). Bezprostřední očekávání, že bude nastoleno království Nebes, je dobrou zprávou, tj. „evangeliem“. Podle evangelisty Marka Ježíš říká: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu“ (Marek 1,15).
„Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám‘.“ (v. 12). Je vidět, že Ježíš apoštoly nevedl k působivým řečnickým výkonům, ale spíše k osobním setkáním a rozhovorům, jež doprovázela Boží moc a autorita.

2. Co měli dělat?

„Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte“. Rčení „zadarmo jste dostali, zadarmo dejte“ by mohlo znamenat, že apoštolé neměli šetřit uzdravováním, ani vymítáním démonů. Bůh má vždy moc uzdravit, očistit a vysvobodit. Jen o to musíme stát a modlit se.
„Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet“ (v. 11). Apoštolé měli postupovat rozumně a strategicky, rozmyslet si, koho a jak osloví.

3. Co dělat neměli?

„Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku; neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť ‚hoden je dělník své mzdy‘“. Apoštolé měli spoléhat na to, že Bůh se postará o každou jejich potřebu, jelikož hledají na prvním místě Boží království (Mt 6,33).

Matouš 10,16-24 – Jak budou lidé reagovat na evangelium

 • Odmítnou je, budou apoštoly soudit a bičovat před synedriem (v. 17).
 • Předvedou je před vládce a krále (v. 18), avšak to bude jen cesta, jak se evangelium dostane i k pohanům. Srovnej verš 5 – ačkoliv při této evangelizaci měli apoštolé zvěstovat evangelium předně židům, Kristus předjímá budoucí evangelizaci národů neboli pohanů.
 • Falešně je obžalují (v. 19n), avšak Bůh sám jim dá moudrost a správná slova u soudu.
 • Dojde k rozkolům v jejich rodinách, nenávist dosáhne takového stupně, že dokonce děti zabijí své věřící rodiče (v. 21n). Avšak kdo vytrvá do konce, budou zachráněni.
 • Budou opakovaně vyháněni ze svých domovů v. (23) v různých izraelských městech.
 • Bude s nimi zacházeno tak, jak brzy mělo být zacházeno z jejich Mistrem, Ježíšem Kristem (v. 24n).

Matouš 10,26-32 – Jak reagovat na odmítnutí

 • Kristus však apoštolům říká, aby se nebáli, protože pravda se nedá ukřičet, časem vyjde najevo (v. 26n).
 • Ztráta fyzického života není tak hrozná, jako ztráta věčného života (v. 28).
  Navíc je život každého apoštola pevně v rukou nebeského Otce, pro kterého jsou velmi vzácní a on jediný svrchovaně rozhodne o jejich životě a smrti (v. 29nn).
 • Kdo se přizná ke Kristu před lidmi, k tomu se i on přizná před svým Otcem v nebi, kdo Krista zapře, toho zapře i on před Otcem (v. 32n).

Matouš 10,34-42 – Jak nést kříž evangelizace

 • Kristus své apoštoly vyzval, aby věrně nesli kříž evangelizace.
 • Evangelizace způsobí rozkol v jejich rodinách (v. 34-38).
 • Avšak ne všichni budou proti. Někteří evangelium přijmou a někteří budou apoštolům pomáhat. Za to je Bůh odmění (v. 42).

What If … Co kdyby …

Co se stane, když Bůh někoho povolá do služby a on nebo ona neposlechne?

Mluví o tom film What If … http://www.imdb.com/title/tt1468387/

Ben Walker (Kevin Sorbo) přijal od Boha povolání stát se pastorem, ale na poslední chvíli se rozhodl pro kariéru finančního manažera. Díky svým mimořádným schopnostem se brzy stal „velkým hráčem“ ve světě byznysu a plnými doušky si užíval všeho, co mu tento svět nabízel.

Avšak Bůh mu dal druhou šanci. Poslal anděla, který jej přenesl do alternativní časové linie, kde se před 15 lety Božímu povolání nezpronevěřil, kde vystudoval teologii, kde se stal pastorem v nevelkém městě. V této alternativní realitě nebyl zdaleka tak bohatý a slavný, jako ve své realitě. Avšak měl milující manželku, děti, sbor a hlavně vědomí, že naplnil Boží vůli.

Když ho anděl vrátil do původní reality, Ben viděl všechno jinýma očima. Čas už vrátit nemohl, ale rozhodl se vrátit k Bohu a ke hřivně pastorační služby, kterou zakopal. Vyhledal svou dívku, s níž se před 15 lety rozešel, oženil se s ní a znovu přijal své povolání.

Žijeme ve světě, který nechce, aby mu vládl Ježíš.
Lidé nám opakovaně říkají, že Boha nepotřebují.
V takovém prostředí se těžko evangelizuje.

Je snadné se nechat vystrašit řečmi jako:

 • Nač ti bude biblická škola?
 • Uživí tě to?
 • Není škoda tvého talentu, tvé maturity se samými jedničkami?

Ne každý je povolán být pastorem či misionářem.
Ale když tě Bůh volá do služby, měl bys nebo měla bys Boha poslechnout.

Prezentace biblické školy na misijní pastorálce

Pastorálka se uskutečnila nedaleko Kladna ve dnech 28. a 30. září 2016

Dovolte mi, abych Vás pozval na tři zajímavé akce a také ke studiu na biblické škole v Kolíně.

1. Dny Biblické školy Kolín, 13. a 14. listopadu 2016 http://vosmt.cz/dbs

13. listopadu od 10 hodin se ve sboru AC V Zídkách 402 uskuteční:
– Promoce studentů bakalářského studia
– Imatrikulace nově zapsaných studentů
– Připomínka 20. výročí modlitebního řetězce
– Hosté: Jim a Sherry Sabellovi, misionáři A/G

14. listopadu od 10 hodin se v budově biblické školy v Kmochově 248 uskuteční den otevřených dveří:
– Ukázky vyučování
– Prohlídka školy

2. Ochutnávka kurzu Kairos, 25. listopadu 2016 od 9 do 16 hodin http://vosmt.cz/kairos
– Jednodenní seminář pro ty, kdo se nemohou zúčastnit týdenního kurzu Kairos v Pelhřimově od 28. listopadu do 3. prosince
– Lektor: Stefan Ross
– Registrace zdarma na adrese milan.buban(zavináč)biblickaskola.cz

3. Seminář Transformující teologické vzdělávání, 26. a 27. ledna 2017 s dr. Perrym Shawem, profesorem teologie a pedagogiky z Libanonu http://vosmt.cz/ttv
– Moderní teologická pedagogika klade důraz na vyvážený rozvoj intelektu, dovedností a postojů.
– Seminář je určen jednak učitelům biblických škol, jednak všem, kdo se zabývají systematickým teologickým vzděláváním ve sborech či na úrovni celé církve.

4. Biblická škola v Kolíně je Boží ruka nabízející vyvážený teologický základ jak současným, tak i budoucím služebníkům
– Zápasíme o to, abychom naplnili Velké poslání Pána Ježíše a naučili Jeho učedníky zachovávat VŠECHNO, co On přikázal.

Jděte a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat VŠECHNO, co jsem vám přikázal. (Matouš 28,19-20)

Co VŠECHNO Ježíš přikázal? Rozhodně přikázal, abychom šli na misii, avšak když formujeme učedníky Ježíše Krista, neučíme je jen některé Ježíšovy příkazy. Učíme je žít KAŽDÝM Božím slovem, znát a zachovávat CELÉ Písmo.

Naše škola se profiluje jako misionální, misijní výjezdy jsou hlavním projektem školní ho roku. Avšak studenti absolvují předměty ne jen z oboru evangelizace a misie, ale i z oboru biblické, systematické a historické teologie. To jim pomůže rozumět Velkému poslání v širokých souvislostech.

Na biblické škole se dá studovat pěti různými způsoby:

 1. STUDIUM JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ připomíná restauraci, kdy si z menu vyberete jídlo, na které máte zrovna chuť. Můžete si vybrat z katalogu předmětů, který je na našich webových stránkach a studovat vlastním tempem.
 2. STUDIUM V PROGRAMU EZDRÁŠ Vás připraví na jednotlivou zkoušku absolutoria z odborných předmětů. Úspěšný absolvent dostane osvědčení o absolvování kurzu EZDRÁŠ.
 3. KOMBINOVANÉ STUDIUM NA VOŠMT připravuje studenty na absolutorium, které ma tři části: zkoušku z odborných teologických předmětů, zkoušku z agličtiny a obhajobu absolventské práce. Absolventi získají diplom vyšší odborně školy a taky bakalářský diplom Global University.
 4. DENNÍ STUDIUM NA VOŠMT trvá tři roky a je pro formování učedníků nejlepší. Zaměřuje se jak na rozvoj intelektu, tak i na rozvoj postojů a praktických dovedností, které jsou nezbytné pro službu v církvi a na misii.
 5. DISTANČNÍ STUDIUM NA GLOBAL UNIVERSITY je podobné kombinovanému studiu, avšak není organizováno do semestrů a tempo studia si určuje student.

Ke studiu se můžete přihlásit on-line na adrese: http://vosmt.cz/prijimaci-rizeni/prihlaska-k-prijimacimu-pohovoru/

milan.buban@biblickaskola.cz

Jak mě Bůh povolal na biblickou školu v Kolíně

V roce 1986 jsem úspěšně absolvoval pedagogickou fakultu v Praze a potom jsem rok strávil v základní vojenské službě. Ačkoliv jsem věděl, že jsem vysokou školu vystudoval podle Boží vůle, občas jsem si kladl otázku, nač mi vlastně toto studium bylo, když stejně nemohu pracovat jako učitel. V roce 1987 ještě stále byla totalita a učitelé byli zavázáni vyučovat v duchu marxismu-leninismu. Našel jsem si tedy práci na dráze a ve volnu jsem sloužil v církvi. Vysokoškolský diplom jsem si schoval do šuplíku.

Po sametové revoluci se všechno změnilo, já jsem však už netoužil pracovat ve školství. Sloužil jsem jako vedoucí mládeže a jako druhý pastor pražského sboru Apoštolské církve. V roce 1991 jsem se stal duchovním pracovníkem Apoštolské církve na plný úvazek. Jen zpovzdálí jsem sledoval, že Rada církve založila biblickou školu v Kolíně, má práce však byla zcela orientována na pražský sbor.

V roce 1993 mě oslovil bratr Rudolf Bubik, který byl předsedou Apoštolské církve v České republice. Biblická škola potřebovala ředitele, jelikož dosavadní ředitel Josef Brenkus se musel v důsledku rozdělení Československa věnovat už jen práci na Slovensku. Biblická škola, tehdy se jmenovala Letniční biblická akademie, potřebovala ředitele s magisterským vzděláním v teologii nebo pedagogice.

Když mi bratr Bubik nabídl práci ředitele, začal jsem rozeznávat Boží záměr. Kristus věděl, kdy padne totalita a věděl, že Apoštolská církev bude mít biblickou školu. Věděl, že se Československo rozdělí a také věděl, že Letniční biblická akademie bude v roce 1993 potřebovat ředitele. To kvůli tomu mě Bůh na jaře 1982 – celých 11 let dopředu – povolal ke studiu na vysoké škole.

Avšak můj přechod z Prahy do Kolína nebyl jednoduchý. V srdci jsem stále nosil přesvědčení, že Bůh mě povolal ke službě v pražském sboru. Chvílemi jsem měl pocit, že Boha zrazuji. Na jaře 1993 jsem začal dojíždět do Kolína, abych se seznámil se studenty a školou. Začal jsem organizovat studentské modlitby, s nimiž mi pomáhal misionář Tom Lofton. Jednou jsme byli v modlitebně V Zídkách, modlitby vedl bratr Tom, okolo něho se modlili studenti a já jsem se modlil v jazycích a procházel sem a tam. Najednou mi Duch svatý řekl: “Tato škola je moje dílo a ty jsi jeho součástí.”

V tu chvíli se v mém srdci zrodila jistota, že Bůh mě chce v Kolíně, kde buduje své dílo biblické školy. Toto ujištění bylo pro mne velmi důležité, protože jsem brzy pocítil, jak málo jsem na řízení biblické školy připraven. Vždyť jsem neměl žádnou zkušenost ze školství. Veškerá moje školská praxe se uskutečnila v rámci studia na pedagogické fakultě. Měl jsem jen zkušenosti s vyučováním ve sboru, avšak ve škole je to všechno jiné. Škola se řídí vzdělávacím programem, který má schválené učební osnovy a ty se musí dodržovat.

Bůh věděl také o této potřebě. V roce 1994 odcházela do důchodu zkušená učitelka a moje tchyně Alena Vršťalová. Také ji oslovil bratr Bubik a ona to přijala jako Boží povolání, aby mi pomáhala v Kolíně. Prodala svůj dům v Hodoníně, přestěhovala se do Kolína a stala se mým mentorem, který mě naučil, jak pracovat ve školství. S její pomocí byly položeny pedagogické základy biblické školy. Teologické základy se zaměřením na pentekostální zaměření biblické školy položil Čechokanaďan dr. Karel Marek, který na školu přijížděl až do svých 84 let. Základy pastoračního poradenství a modlitebního života na biblické škole položil emeritní biskup Rudolf Bubik, který v Kolíně bydlel.

Znáš už Boží vůli pro svůj život?
Chceš vědět, kde a jak máš Bohu sloužit?
Řekni dnes Bohu to, co mu řekl Izajáš:

Izajáš 6,8 „Hle, zde jsem, pošli mne!“

Jak mě Kristus pokřtil v Duchu svatém

V sobotu 8. května 1982, tři týdny po mém obrácení, jsme s několika bratry z pražského sboru odjeli do Brna na brigádu. Pomáhali jsme s přestavbou domku na modlitebnu. Brněnský sbor se zde na v Životského 10 schází dodnes.

Brigáda trvala celou sobotu a v neděli 9. května jsme šli na shromáždění. Během bohoslužeb jsem byl požádán, abych řekl svědectví o svém obrácení. Popsal jsem, jak jsem přijal Krista a že toužím být pokřtěn v Duchu svatém.

Po shromáždění mě pozval na oběd bratr Pavel B. , tam se k nám připojil starý pastor Tětiva. Když zjistil, že chci být pokřtěn v Duchu svatém, ujal se mne a poklekli jsme k modlitbě. Během modliteb jsem byl naplněn Duchem svatým a začal jsem mluvit cizím jazykem.

Dar jazyků má pro mne velký význam, protože velmi posiluje můj modlitební život.

 • Někdy mám na srdci myšlenky, které se snažím Bohu říci, ale moje vyjadřovací schopnosti na to nestačí.
 • Někdy cítím, že bych se měl za někoho či za něco modlit, ale vůbec nevím, jak na to.
 • Někdy jsem v úzkých nebo pospíchám, přitom se chci se pomodlit, ale nejsem schopen soustředit své myšlenky a převést je do slov.
 • Někdy, například při studiu Božího slova, pociťuji radost a spontánní touhu děkovat Bohu, ale má slova jsou prostě příliš obyčejná a nedostatečná.
 • Někdy mi je smutno, protože jsem zarmoutil Pána, ale mé omluvy se mi zdají nedostatečné.

V takových případech je pro mne dar jazyků velkou pomocí. V jazycích se mohu modlit krátce nebo i celou hodinu. Mohu se modlit potichu nebo nahlas. Mohu se střídavě modlit vlastními slovy, pak v jazycích a pak opět vlastními slovy. V jazycích mohu také zpívat, mohu se v jazycích radovat, v jazycích mohu plakat.

Za pomoci daru Ducha svatého se modlím za věci, na které intelektuálně, emocionálně nebo duchovně nestačím. V epištole Římanům 8,26n je psáno, že nevíme

 • jak se máme modlit,
 • ani za co se máme modlit,
 • ale Duch svatý nám v naší slabosti pomáhá.

Jak nám vlastně Duch svatý pomáhá? Tak, že se modlí skrze naše ústa cizími slovy. Ačkoliv těm slovům nerozumíme, víme, že se Duch svatý našimi ústy přimlouvá za naplnění Boží vůle v životech našich bratrů a sester.

Římanům 8,26n „Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.“

Když mě Kristus pokřtil v Duchu svatém, nezískal jsem jen sílu k modlitbám, ale také sílu ke zvěstování evangelia.

Skutky apoštolské 1,8 … dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.

Chceš obdržet sílu Ducha svatého k modlitbám a ke kázání evangelia?
Požádej tedy Krista, aby tě pokřtil v Duchu svatém.

Lukáš 3,16 Na to Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

Odejít k Bohu třeba už dnes

Dnes si připomínám úmrtí své maminky, zemřela 2. 5. 2012, a vede mě to k uvažování o smrti. Nedávno mi těsně po probuzení přišlo na mysl: Žij dnes tak, jako by to byl tvůj poslední den.

Je to taková krutá normalita. Člověk zde žije a jednoho dne skončí. Jako křesťan mám dvě možnosti. Buď zemřu a odejdu ke Kristu, nebo se dožiju druhého příchodu a Kristus mě uchvátí k sobě do oblak (1. Tesalonickým 4,17). V obou případech, ať skrze smrt nebo skrze vytržení, pak už navěky zůstanu s Kristem (Filipským 1,23).

V čem spočívá naše jistota, že budeme s Kristem, a nikoliv v pekle? Naše jistota nespočívá v něčem, ale v někom. Apoštol Pavel říká: „Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on je mocen ochránit to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne“ (1. Timoteovi 1,12). Vidíte to? Pavel neříká: „Vím, ČEMU jsem uvěřil“, ale „Vím KOMU jsem uvěřil“.

Křesťanská nauka je velmi důležitá, ale nikoho nezachrání. Zachrání mě jedině ON, Bůh Ježíš Kristus, který za mne zemřel na kříži a tím vymazal moje viny. Třetího dne jej Otec vzkřísil a potom posadil po své pravici v nebesích. Tam Kristus koná službu velekněze a podle řádu věčného kněžství „může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval“ (Židům 7,25).

Pane Ježíši, prosím Tě oroduj se za mne, abych se k Tobě dostal do nebe. Třeba už dnes.

Jednou se apoštolé ustrašeně zeptali Pána: „Kdo tedy může být zachráněn“? Učedníci se tehdy polekali, protože Ježíš prohlásil o jistém zbožném muži, který však lpěl na svém majetku, že je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ježíš ustrašeným apoštolům řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno“ (Matouš 19,24-26).

Je nemožné, aby se člověk zachránil spravedlivým životem nebo správnou křesťanskou naukou. Pro věčnost mě dokáže zachránit jedině Bůh.

„Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné – jedinému Bohu, našemu Spasiteli – jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen.“ Juda 1,24-25 (Bible 21)

Jak mě Bůh zachránil: svědectví o mém obrácení

Stalo se to 18. dubna 1982. Bylo mi 19 let a byl jsem v 1. ročníku pedagogické fakulty v Praze. Můj kamarád ze střední školy se stal křesťanem. Na podzim 1981 mě vyhledal a vyprávěl mi o tom, jak Kristus změnil jeho život a chtěl, abych taky uvěřil. Říkal jsem si: “To nikdy!. Co když se Vladan zapletl s nějakou sektou a stáhne mě za sebou!?” Patřičně jsem se s ním hádal a zpochybňoval každý jeho argument. V duchu jsem si však říkal, že se Vladan opravdu změnil. Byl klidnější, vážnější, vyzařoval z něj pokoj.

Vladan mě zavedl do rodiny pastora Kocura na Smíchově, v jehož bytě bývaly v době totality tajné nedělní bohoslužby. Kocurovi byli hodní a obětaví lidé. Sestra Helenka mě přivítala jako syna, obdivoval jsem ji, s jakou láskou mě pohostila. Zúčastnil jsem se nedělních bohoslužeb, které se konaly u Kocurů v obýváku. Při bohoslužbách se lidé modlili v cizích jazycích. Bylo to pro mne zvláštní!

18. dubna 1982 byla neděle. Právě jsem se ve svém pokoji na koleji učil do školy, když mi zničehonic došlo, že Bůh mi nabízí příležitost stát se křesťanem. Náhle jsem věděl, že mám vstát, jít za Vladanem a říct mu, že chci, aby se Kristus stal mým Spasitelem. Zároveň jsem si jasně uvědomoval, že mě k tomu nikdo nenutí. Díval jsem se na modré nebe a jakoby se mě někdo ptal: “Opravdu to chceš udělat?” Avšak v mém srdci už bylo pevné rozhodnutí.

Vladan bydlel na privátě v Praze – Proseku. Nebyl doma, tak jsem z telefonní budky zavolal pastoru Kocurovi, jestli neví, kde Vladan je. Když přijel, vzal mě do svého bytu a já jsem mu řekl, že chci přijmout Krista za svého Spasitele. Myslím si, že mi nevěřil a ani bych se tomu nedivil, protože jsem se s ním několik měsíců o víře jen hádal. Ale Vladan si poradil, vzal mě na Smíchov ke Kocurovým.

Pastor byl doma. Byla tam i jeho manželka a myslím, že také oba jejich synové. Všechny jsem zavolal do veliké kuchyně a řekl jsem, že chci přijmout Krista za svého Spasitele. (Doslova jsem řekl: “Rozhodol som sa vyznať Pána Ježíša Krista.”) Musím se přiznat, že jsem při tom nezažil vůbec žádný příjemný pocit. Naopak se ozvalo mé ego, aby mi řeklo, jak velice jsem se ztrapnil.

Pastor mě vzal do obýváku a přečetl Ježíšova slova: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu (Jan 10,9).“ Přiznám se, že jsem těmto slovům tehdy vůbec nerozuměl a vyložil jsem si je po svém. Když jsem vycházel s domu, kde Kocurovi bydleli, řekl jsem si: „Právě jsem vešel do nové duchovní reality a vycházím, abych začal nový život s Bohem.“

Když mě Bůh prostřednictvím mého kamaráda a pastora Kocura zachránil, prožil jsem to, co je napsáno v Bibli: Bůh mě “povolal ze tmy do svého podivuhodného světla”.

1. Petrův 2,9 Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 10 Kdysi jste ‚vůbec nebyli lid‘(n), nyní však jste lid Boží; pro vás ‚nebylo slitování‘(o), ale nyní jste došli slitování.

Bůh mi dal postavení kněze a já nabízím lidem stejnou zkušenost, jakou jsem získal.
Chceš být zachráněn i ty? Chceš i ty přejít ze tmy hříšného života do Božího podivuhodného světla?
Pak se pomodli následující modlitbu:

Pane Ježíši Kriste, jsem hříšník a potřebuji Tě.
Odpusť mi prosím všechny zlé myšlenky i skutky.
Děkuji Ti, že jsi na kříži zemřel také za mé hříchy.
A děkuji Ti, že jsi třetího dne vstal z mrtvých.
Otevírám dveře svého života a zvu Tě dál jako svého Spasitele a Pána.
Ty sám, Pane Ježíši, převezmi vládu nad mým životem.
Učiň ze mne takového člověka, jakým mě chceš mít.
Amen – tak se staň.