Archiv rubriky: Jak čas plyne …

Jak čas plyne, plyneme s ním skrze různé životní zkušenosti.

Odpusť, Otče, Oliveru Frljićovi a Huse na provázku

Ježíš Kristus není pro mne jen symbolem křesťanství. Je to můj Pán a živý Bůh, se kterým denně mluvím a řeším všechny věci. Proto mě hluboce uráží, že někdo mého Spasitele, byť jen metaforicky, pojímá jako muže, který si svléká kalhoty a znásilňuje ženu. 

Autorovi Oliveru Frljićovi a divadlu Husa na provázku, které nastudovalo hru „Naše násilí a vaše násilí“, nepřeji zlé. Můj Pán se na kříži za své hanobitele modlil: „Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí.“ K Jeho modlitbě se chci přidat.

Otče, odpusť prosím Oliveru Frljićovi a Huse na provázku, protože pohrdli tím, že se v České republice slaví Vánoce a Velikonoce a Velký pátek. Naše země tak vyjadřuje uznání, že křesťanské hodnoty utvářely základy české kultury. 

Otče, odpusť prosím Oliveru Frljićovi a Huse na provázku, protože si neuvědomili co dělají. Jestliže zákony České republiky vyžadují úctu ke státním symbolům a jejich hanobení trestají pokutou, čím spíše budeš pokutovat Ty, Otče, všechny hanobitele svého Syna.

Oliver Frljić a Husa na provázku si zaseli prokletí. Kéž bys jim dal, Otče, milost pokání, aby to prokletí nemuseli sklízet.

„Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.“ (Galatským 6,7)

Tři vzpomínky na bratra Pavla Kocura

Vzpomínka první

První vzpomínka se váže k podzimu 1981. Tehdy mě kamarád ze střední školy – Vladan poprvé přivedl na Smíchov ke Kocurům. Byl jsem v 1. ročníku pedagogické fakulty a víru v Krista jsem nebral vážně. Kocurovi měli byt v prvním poschodí, v ulici Svornosti 21. Byt tvořila dlouhá chodba, z níž vedly jedny dveře do ložnice a jedny do kuchyně. Z kuchyně se pak vcházelo do velkého obývacího pokoje, kde bývaly bohoslužby.

Vladan mě přivedl ke Kocurům podvečer, doma byla sestra Helenka, manželka bratra Pavla a jejich synové Petr a Pavel. V žádném případě jsem se nechtěl nechat zlanařit do jakési církve. Ti lidé mi byli sympatičtí, ale můj postoj byl pevný: „Nikdo mi nemůže dokázat, že Bůh existuje!“ Byl jsem připraven se celé hodiny přít a zpochybnit jakýkoliv argument, který by co jen vzdáleně potvrzoval existenci vyšší bytosti.

Pak nás sestra Helenka pozvala k večeři. Nebylo to nic honosného, nějaký chléb s uzeninou a jeden druh čaje, který se rozléval do hrnků ze skleněné konvice. Naše rozhovory a moje odmítání víry volně pokračovaly, ale začal jsem ztrácet sebejistotu. Prostota a pokora, s jakou nás tehdy sestra Helenka uhostila, byla nevysvětlitelná a vydala za tisíce argumentů. Tady jsem se setkal s praobyčejnou Boží láskou v podobě křesťanské pohostinnosti. Když se na to ohlížím zpětně, právě zde mě začal Duch svatý usvědčovat z hříchu.

Vzpomínka druhá

Druhá vzpomínka má přesné datum – neděli 18. dubna 1982. Dopoledne jsem byl na koleji a připravoval se do školy, ale najednou ke mně promluvil Duch svatý. Věděl jsem, že mi dává příležitost stát se křesťanem, ale že to mohu odmítnout. Vydal jsem se ze Staré Boleslavi do Prahy, kamarád Vladan bydlel na Proseku. Vzhledem k tomu, že jsem se s ním dosud o víře jen hádal, raději mě Vladan vzal na Smíchov ke Kocurům.
V kuchyni jsem řekl přede všemi, kdo právě u Kocurů byli, aby přišli do kuchyně. Nevím už přesně, jestli tam byli všichni členové rodiny, avšak dobře si pamatuji, jak bratr Pavel stál vlevo vedle mne. Jakmile jsem vyslovil: „Rozhodl jsem se vyznat Pána Ježíše,“ bratr Pavel začal děkovat Bohu. Potom si mě zavolal do obýváku a přečetl mi slova z 10. kapitoly Janova evangelia: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“ Tehdy jsem těm slovům nerozuměl, ale když jsem od Kocurových odcházel, vyložil jsem si to po svém: „Ke Kocurům jsem vešel jako hříšný člověk, ale teď vycházím od nich jako nový člověk, před kterým je úplně nový život a nový začátek.“

Vzpomínka třetí

Třetí vzpomínka se váže ke květnu nebo červnu roku 1982, kdy jsem se poprvé setkal s bratrem Rudkem Bubikem, který byl u Kocurů na návštěvě. Ve svém duchovním životě jsem měl dva otce: bratra Pavla Kocura a bratra Rudolfa Bubika. Vybavuji si je oba, jako by to bylo dnes. Seděli jsme, já a myslím ještě kamarád Vladan, v obýváku na rozkládacím gauči. Bratr Pavel seděl naproti a vedle něho bratr Rudek.

Vidím bratra Pavla, jako by to bylo dnes, jak se raduje jako kluk. Neustále se usmívá, vrtí se v křesle a je nadšený, že noví mladí lidé uvěřili v Krista. Bratr Rudek však vypadá vážně a přísně. Tehdy jsem nevěděl, že byl právě proti němu veden zátah STB, který měl v létě vyvrcholit jeho uvězněním.

Takto vidím bratra Pavla dodnes – sedícího v křesle, jak se raduje jako kluk. Prostá víra, obětavá láska a psychická odolnost byly nejsilnějšími stránkami jeho služby. Spolu se sestrou Helenkou obstáli v těžkých zápasech, když čelili zastrašování STB, ale také četným kritikům z církve. Kéž bych se mohl vrátit v čase a být jim v těžkých dobách lepší oporou, než jsem byl ve skutečnosti. Bože, odpusť mi prosím.

Kdykoli vzpomínám na bratra Pavla a sestru Helenku, přichází mi na mysl verš z Listu Židům 6,10:

„Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím.“

Vzdělávací materiály, které využijete v církvi

Kvalitní vzdělávací materiály z produkce Global University, které jsou vhodné pro službu v církvi, najdete na http://czech.globalreach.org. Tyto materiály jsou v češtině, ale také např. v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, polštině, portugalštině, ruštině atd.

Pod odkazem Najít Boha jsou dostupné evangelizační texty:

 • Velké otázky života
 • Bůh vás miluje
 • Komiksová kniha David

Pod odkazem Osobní růst si stáhněte trilogii pro nové křesťany:

 • Začínáme
 • Učednictví pro 21. století: Čelit výzvám
 • Učednictví pro 21. století: Jak způsobit změnu

Pod odkazem Růst ve službě najdete interaktivní učebnice vhodné pro pastory, starší a diakony ve sborech:

 • Křesťanská dospělost
 • Modlitba a uctívání
 • Zodpovědný křesťan
 • Království, moc a sláva
 • Stany, chrámy a paláce
 • Rozumět Bibli
 • Úhelné kameny pravdy
 • Živý v Kristu Rádce, učitel a průvodce
 • Duchovní dary
 • Lidé, úkoly a cíle

PROČ TADY BIBLICKÁ ŠKOLA JE?

Jednou ročně, vždy druhou listopadovou neděli, koná se Den biblické školy. Letos tedy připadne na 12. listopad 2017. Při této příležitosti si Vás dovolujeme požádat o finanční podporu zaměstnanců a projektů Vyšší odborné školy misijní a teologické.

PROČ TADY BIBLICKÁ ŠKOLA JE?

Apoštol Pavel napsal: „Kdo chce být biskupem, touží po vznešeném úkolu.“ (1. Timoteovi 3,1) Proč Pavel pokládal službu biskupa, tj. duchovního pracovníka církve, za vznešený úkol? Bylo to kvůli společenskému uznání? Nebo kvůli dobrému výdělku? Nebo kvůli možnosti seberealizace a osobnostního a kariérního růstu? To rozhodně ne!

Nemusel se sám Pavel učit spokojenosti s tím, co má (1. Timoteovi 6,8 kontext)? Nebyl snad závislý na dobrovolných příspěvcích ze sborů (Filipským 4,13 kontext)? Neskončil nakonec i sám Pavel na popravišti (2. Timoteovi 4,7-8)?

Apoštol rozhodně neměl na mysli vznešenost ve stylu světa. V jeho pojetí duchovní služby nepochybně rezonovala slova proroka Daniela: „Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.“ (Daniel 12,3) Skutečná odměna duchovního pracovníka není na zemi, ale v nebi, kde první budou poslední a poslední první (Marek 10,28-31).

Být duchovním pracovníkem je vznešené privilegium, a ti, kdo po něm touží, musí splňovat náročná kritéria (1. Timoteovi 3,1-13). Bůh si ve České republice povolává nové duchovní pracovníky, ale než se ujmou úkolu, musí projít zevrubným teologickým vzděláváním, které položí základy jejich duchovní, intelektuální a praktické zralosti. Právě takovému vzdělávání je oddána Vyšší odborná škola misijní a teologická.

DĚKUJEME BOHU, ŽE NÁM AŽ DOSUD POMÁHÁ 

 1. Biblická škola si letos připomíná 25. výročí své služby Bohu a církvi (1992-2017). K dnešnímu dni máme 270 absolventů, z toho je 233 absolventů LBA a VOŠMT a 37 absolventů programu EZDRÁŠ.
 2. Dne 17. 9. 2017 se konaly již čtvrté promoce bakalářů Global University. Na základě smlouvy o transferu kreditů mezi VOŠMT a Global University v USA získávají naši studenti jednak označení DiS. (diplomovaný specialista), jednak titul B.A. (bakalář svobodných umění).
 3. Mezi novými absolventy VOŠMT i Global University je také Yvona Bubanová, která naši školu absolvovala v kombinovaném programu. Nyní splňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících jako učitelka odborné praxe na VOŠMT.
 4. Michael Buban byl v červnu 2017 promován na Continental Theological Seminary v Bruselu. Skončil s vyznamenáním (magna cum laude) a získal magisterský titul MTh v oboru evangelikálních a pentekostálních studií. Michael nyní splňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících jako učitel odborných předmětů na VOŠMT.
 5. V srpnu 2017 se do Kolína přistěhovali Martin a Slávka Fridrichovi. Martin se ujal funkce vedoucího studijního oddělení, tento referát převzal od sestry Aleny Vršťalové.
 6. VOŠMT nabízí v letošním roce jednoleté studium, které studentům umožní věnovat jeden rok sobě, církvi a Bohu, aniž by „vypadli“ ze své služby ve sboru. Studenti absolvují předměty misiologie a praktické, biblické a systematické teologie. Také absolvují praktickou přípravu na modlitbách, bohoslužbách a misiích. Viz http://vosmt.cz/1rok/

JAKÁ JE NAŠE VIZE?

 1. Chceme být vlajkovou lodí teologického vzdělávání v Apoštolské církvi a kultivovat klasické letniční myšlení v kontextu České republiky.
 2. Chceme proměňovat srdce, rozvíjet praktické dovednosti a tříbit intelekt budoucích i nynějších duchovních pracovníků.
 3. Chceme být školou misionální a všechno podřizovat Velkému poslání, které jsme přijali od Pána Ježíše Krista (Matouš 28,18-20). Vždyť Bůh se vydal na misii a chce, abychom se k němu přidali!

PROSÍME VÁS O FINANČNÍ PODPORU

Své příspěvky posílejte na účet školy 2400457703 / 2010 (Fio Banka) s příslušným variabilním symbolem.

Podpora projektů 

 • 91110 – Stipendijní fond pro sociálně slabé studenty
 • 91127 – Podpora misijní přípravy studentů
 • 91142 – Překlad učebnice Úvod do studia islámu

Podpora zaměstnanců 

 • 91151 – Podpora Michaela Bubana
 • 91152 – Podpora Yvony Bubanové
 • 91153 – Podpora Petra Berdara
 • 91154 – Podpora Martina Fridricha

Vzpomínání na bratra Rudka

První setkání

S bratrem Rudkem jsem se setkal poprvé v bytě pastora Kocura na Smíchově v Praze. Bylo to těsně po mém obrácení, takže někdy v dubnu nebo květnu 1982. Seděli jsme, totiž já a myslím ještě můj věřící přítel Vladan, v obýváku na rozkládacím gauči. Bratr Pavel Kocur seděl naproti a vedle něho bratr Rudek.

Bratr Pavel se radoval jako kluk, stále se usmíval a bylo vidět, jak je nadšený, že noví mladí lidé uvěřili v Krista. Bratr Rudek však vypadal vážně a přísně. Tehdy jsem nevěděl, že právě proti němu konspiruje státní tajná bezpečnost, což mělo brzy vyvrcholit bratrovým uvězněním. Cítil jsem, že je bratr Rudek ve střehu. Položil nám několik otázek, z nichž bylo znát, že není naivní. Tento výraz jsem u bratra Rudka viděl později mnohokrát. Měl upřímný vztah s Bohem, ale s lidmi neměl vždy nejlepší zkušenosti.

Kazatel a učitel

Bratr Rudek mě silně ovlivnil jako kazatel a učitel. Kdykoli přijel do pražského sboru a kázal, byl to pro mne svátek. Dodnes vzpomínám na jeho kazatelské umění, které převyšuje nejednoho školeného řečníka. Rád používal ilustrace z běžného života, např. dopravní značky, automobil a jeho součásti, sedm barev spektra, sůl a její využití apod. Na nich pak vystavěl svůj výklad. Později stále více používal formu výkladového kázání. Např. jeho výklad biblického narativu o Eliášovi je nezapomenutelný.

Jako učitel kladl bratr důraz na obě stránky naší spásy: vrozenou hříšnost člověka a Boží milost zjevenou v Kristu. To byla nejsilnější stránka jeho služby. Při jeho kázání a vyučování posluchač nezískal dojem ubohého hříšníka, ale ani duchovního supermana. Mnohokrát jsem uvažoval nad tím, v čem tkví síla bratrova výkladu Bible. Dospěl jsem k závěru, že jeho služba byla ukotvena v osobní pokoře hříšníka, který s upřímnou touhou čekal na příchod svého Pána a byl ochoten pro svou víru i trpět. Ve sborech a na biblické škole bratr Rudek často kázal o duchovním růstu křesťana a druhém příchodu Páně.

Antiintelektuál, avšak horlivý student

Bratr Rudek neměl rád prázdné teorie a jalový intelektualismus. Přiznám se, že mi dlouho trvalo, než jsem pochopil, o co mu jde. Na jednu stranu inicioval vznik biblické školy v Kolíně poskytující vyšší formální vzdělání, na druhou stranu systémově odváděl pozornost od vysokoškolského teologického vzdělávání. Bývaly doby, kdy se téměř v každém svém kázání vyjádřil negativně o filozofii, sociologii nebo teologii. Když jsem s ním však o tom mluvil v soukromí, přiznal svou chybu a pak byl ve svých výrocích ohleduplnější. Nedůvěry vůči intelektuálům se bratr Rudek nikdy plně nezbavil. Domnívám se, že to bylo dáno tím, že neměl osobní zkušenost s vysokoškolským vzděláním a snadno pojal podezření, že se někdo jen tak „vykecává“.

Bratr Rudek byl horlivým studentem samoukem. Jeho studijní metodou byla „kolenologie“, tzn., že se neustála Boha vyptával, co si myslí o tom či onom. Měl rozsáhlou osobní knihovnu, hodně četl. Měl dar rychločtení, opakovaně si četl Bibli. Často mě překvapil postřehy, které svědčily o jeho mimořádné znalosti biblického textu.

Věnuj rok sobě, církvi, Bohu

Biblická škola začala před 25 lety jako Letniční biblická akademie. Od roku 1996 se jmenuje Vyšší odborná škola misijní a teologická. Dnes má za sebou:

 • 25 let působení
 • 225 absolventů
 • 2. 5. 2017 vás zveme na den otevřených dveří

Neměnnost uprostřed změny

Zvěstujeme neměnné evangelium uprostřed měnící se kultury. Mění se naši studenti, mění se i naše církev, avšak cíl školy zůstává, a tím je absolvent proměňovaný osobním poznáním Krista.

V Apoštolské církvi se stále víc mluví o budování takových sborů, které dokážou zakládat nové sbory. Avšak misionálně zaměřené sbory potřebují zdatné vedoucí, a to ne nějaké “rychlokvašky” proškolené v kurzech a na konferencích. Vedoucí musí projít solidním a dobře utříděným formálním teologickým vzděláváním.

Nové jednoleté studium

VOŠMT nabízí jednoleté studium, které lze využít jako Gap Year nebo jako další vzdělávání duchovních pracovníků.

Gap Year osloví absolventy středních a vysokých škol,

 • kteří chtějí na rok odložit rozhodnutí o dalším studiu nebo zaměstnání a / nebo
 • kteří chtějí věnovat nejméně jeden rok sobě, církvi a především Bohu

Další vzdělávání osloví vedoucí mládeží, dorostu, besídek, diakony, starší, evangelisty, misionáře, pastory,

 • kteří touží získat teologické vzdělání, a přitom neztratit kontakt se svou službou
 • kteří se chtějí zapojit do misijní práce v České republice nebo v zahraničí
 • kteří chtějí získat požadované vzdělání v programu EZDRÁŠ

Čtyři dny školy, tři dny služby

Nové jednoleté studium navíc umožňuje, aby student během roku neztratil kontakt se svou službou. Pokud již student pravidelně slouží např. v mládeži, dorostu, besídce, chválicí skupině, nemusí po dobu studia ze své služby vypadnout. Na základě individuální dohody mezi sborem a školou může student v pátek nebo v pondělí chybět ve vyučování. Tak se zajistí, aby ve sborech nebyla o víkendech narušena kontinuita služby a zároveň mohl být sbor obohacován novými znalostmi a dovednostmi, které student získá na biblické škole.

Úspěšní absolventi jednoletého studia obdrží Certifikát mezikulturních vztahů od Global University. Zároveň získají možnost pokračovat ve studiu jak na VOŠMT, tak i na Global University. Pokud se tak rozhodnou, ve 2. a 3. ročníku absolvují zbývající předměty programu “Studia mezikulturních vztahů”. Zároveň je čekají dvě několikatýdenní souvislé praxe a dva misijní výjezdy.

Odpověď pastorům

Někdy se pastoři ptají, co jim to přinese, když pošlou své schopné mládežníky na VOŠMT.
Přinese to do jejich sboru stabilitu a budoucnost. Jejich mládežníci během studia neztratí kontakt se svým sborem a navíc získají znalosti, dovednosti a postoje, které jejich sboru prospějí. Když budou studenti pravidelně dojíždět do sboru, pastor bude mít příležitost sledovat a do jisté míry také ovlivňovat jejich duchovní růst a budoucí směřování.

Další informace získáte na www.vosmt.cz/1rok a na adrese info@biblickaskola.cz.

Ježíšovo učení o evangelizaci a misii

10. kapitola Matouše je shrnutím Ježíšova učení o evangelizaci a misii.

Matouš 11,1 uvádí:

Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech.

O jakých příkazech zde Ježíš mluví?
O těch, které vydal svým dvanácti apoštolům v kapitole 10.

Matouš 10,1-4 – Vyvolení 
Kristus si vybral dvanáct apoštolů, aby zvěstovali evangelium království (srov. Matouš 9,35). Dal jim moc k vymítání démonů a uzdravování. Je zřejmé, že tito učedníci předtím poslechli výzvu, aby prosili Pána žně, ať vyšle dělníky na žeň (Matouš 9,38). Vyvolení těchto dvanácti mužů ke zvěstování evangelia bylo přímým následkem jejich prosby za vyslání dělníků na žeň.

Matouš 5-6 – Nejdříve evangelizace mezi svými
Těchto dvanáct apoštolů poslal Kristus za konkrétními lidmi a skupinami. Jejich úkolem bylo zvěstovat evangelium předně „ztraceným ovcím z lidu izraelského“. Samařanům a pohanům zatím ještě kázat neměli (srov. Skutky 1,8).

Matouš 10,7-15 – Co říkat, co dělat a co nedělat

1. Co měli říkat?

„Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské“ (v. 7). Zde rezonuje poselství samotného Ježíše: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské“ (Matouš 3,17). Bezprostřední očekávání, že bude nastoleno království Nebes, je dobrou zprávou, tj. „evangeliem“. Podle evangelisty Marka Ježíš říká: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu“ (Marek 1,15).
„Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám‘.“ (v. 12). Je vidět, že Ježíš apoštoly nevedl k působivým řečnickým výkonům, ale spíše k osobním setkáním a rozhovorům, jež doprovázela Boží moc a autorita.

2. Co měli dělat?

„Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte“. Rčení „zadarmo jste dostali, zadarmo dejte“ by mohlo znamenat, že apoštolé neměli šetřit uzdravováním, ani vymítáním démonů. Bůh má vždy moc uzdravit, očistit a vysvobodit. Jen o to musíme stát a modlit se.
„Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet“ (v. 11). Apoštolé měli postupovat rozumně a strategicky, rozmyslet si, koho a jak osloví.

3. Co dělat neměli?

„Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku; neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť ‚hoden je dělník své mzdy‘“. Apoštolé měli spoléhat na to, že Bůh se postará o každou jejich potřebu, jelikož hledají na prvním místě Boží království (Mt 6,33).

Matouš 10,16-24 – Jak budou lidé reagovat na evangelium

 • Odmítnou je, budou apoštoly soudit a bičovat před synedriem (v. 17).
 • Předvedou je před vládce a krále (v. 18), avšak to bude jen cesta, jak se evangelium dostane i k pohanům. Srovnej verš 5 – ačkoliv při této evangelizaci měli apoštolé zvěstovat evangelium předně židům, Kristus předjímá budoucí evangelizaci národů neboli pohanů.
 • Falešně je obžalují (v. 19n), avšak Bůh sám jim dá moudrost a správná slova u soudu.
 • Dojde k rozkolům v jejich rodinách, nenávist dosáhne takového stupně, že dokonce děti zabijí své věřící rodiče (v. 21n). Avšak kdo vytrvá do konce, budou zachráněni.
 • Budou opakovaně vyháněni ze svých domovů v. (23) v různých izraelských městech.
 • Bude s nimi zacházeno tak, jak brzy mělo být zacházeno z jejich Mistrem, Ježíšem Kristem (v. 24n).

Matouš 10,26-32 – Jak reagovat na odmítnutí

 • Kristus však apoštolům říká, aby se nebáli, protože pravda se nedá ukřičet, časem vyjde najevo (v. 26n).
 • Ztráta fyzického života není tak hrozná, jako ztráta věčného života (v. 28).
  Navíc je život každého apoštola pevně v rukou nebeského Otce, pro kterého jsou velmi vzácní a on jediný svrchovaně rozhodne o jejich životě a smrti (v. 29nn).
 • Kdo se přizná ke Kristu před lidmi, k tomu se i on přizná před svým Otcem v nebi, kdo Krista zapře, toho zapře i on před Otcem (v. 32n).

Matouš 10,34-42 – Jak nést kříž evangelizace

 • Kristus své apoštoly vyzval, aby věrně nesli kříž evangelizace.
 • Evangelizace způsobí rozkol v jejich rodinách (v. 34-38).
 • Avšak ne všichni budou proti. Někteří evangelium přijmou a někteří budou apoštolům pomáhat. Za to je Bůh odmění (v. 42).

What If … Co kdyby …

Co se stane, když Bůh někoho povolá do služby a on nebo ona neposlechne?

Mluví o tom film What If … http://www.imdb.com/title/tt1468387/

Ben Walker (Kevin Sorbo) přijal od Boha povolání stát se pastorem, ale na poslední chvíli se rozhodl pro kariéru finančního manažera. Díky svým mimořádným schopnostem se brzy stal „velkým hráčem“ ve světě byznysu a plnými doušky si užíval všeho, co mu tento svět nabízel.

Avšak Bůh mu dal druhou šanci. Poslal anděla, který jej přenesl do alternativní časové linie, kde se před 15 lety Božímu povolání nezpronevěřil, kde vystudoval teologii, kde se stal pastorem v nevelkém městě. V této alternativní realitě nebyl zdaleka tak bohatý a slavný, jako ve své realitě. Avšak měl milující manželku, děti, sbor a hlavně vědomí, že naplnil Boží vůli.

Když ho anděl vrátil do původní reality, Ben viděl všechno jinýma očima. Čas už vrátit nemohl, ale rozhodl se vrátit k Bohu a ke hřivně pastorační služby, kterou zakopal. Vyhledal svou dívku, s níž se před 15 lety rozešel, oženil se s ní a znovu přijal své povolání.

Žijeme ve světě, který nechce, aby mu vládl Ježíš.
Lidé nám opakovaně říkají, že Boha nepotřebují.
V takovém prostředí se těžko evangelizuje.

Je snadné se nechat vystrašit řečmi jako:

 • Nač ti bude biblická škola?
 • Uživí tě to?
 • Není škoda tvého talentu, tvé maturity se samými jedničkami?

Ne každý je povolán být pastorem či misionářem.
Ale když tě Bůh volá do služby, měl bys nebo měla bys Boha poslechnout.

Prezentace biblické školy na misijní pastorálce

Pastorálka se uskutečnila nedaleko Kladna ve dnech 28. a 30. září 2016

Dovolte mi, abych Vás pozval na tři zajímavé akce a také ke studiu na biblické škole v Kolíně.

1. Dny Biblické školy Kolín, 13. a 14. listopadu 2016 http://vosmt.cz/dbs

13. listopadu od 10 hodin se ve sboru AC V Zídkách 402 uskuteční:
– Promoce studentů bakalářského studia
– Imatrikulace nově zapsaných studentů
– Připomínka 20. výročí modlitebního řetězce
– Hosté: Jim a Sherry Sabellovi, misionáři A/G

14. listopadu od 10 hodin se v budově biblické školy v Kmochově 248 uskuteční den otevřených dveří:
– Ukázky vyučování
– Prohlídka školy

2. Ochutnávka kurzu Kairos, 25. listopadu 2016 od 9 do 16 hodin http://vosmt.cz/kairos
– Jednodenní seminář pro ty, kdo se nemohou zúčastnit týdenního kurzu Kairos v Pelhřimově od 28. listopadu do 3. prosince
– Lektor: Stefan Ross
– Registrace zdarma na adrese milan.buban(zavináč)biblickaskola.cz

3. Seminář Transformující teologické vzdělávání, 26. a 27. ledna 2017 s dr. Perrym Shawem, profesorem teologie a pedagogiky z Libanonu http://vosmt.cz/ttv
– Moderní teologická pedagogika klade důraz na vyvážený rozvoj intelektu, dovedností a postojů.
– Seminář je určen jednak učitelům biblických škol, jednak všem, kdo se zabývají systematickým teologickým vzděláváním ve sborech či na úrovni celé církve.

4. Biblická škola v Kolíně je Boží ruka nabízející vyvážený teologický základ jak současným, tak i budoucím služebníkům
– Zápasíme o to, abychom naplnili Velké poslání Pána Ježíše a naučili Jeho učedníky zachovávat VŠECHNO, co On přikázal.

Jděte a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat VŠECHNO, co jsem vám přikázal. (Matouš 28,19-20)

Co VŠECHNO Ježíš přikázal? Rozhodně přikázal, abychom šli na misii, avšak když formujeme učedníky Ježíše Krista, neučíme je jen některé Ježíšovy příkazy. Učíme je žít KAŽDÝM Božím slovem, znát a zachovávat CELÉ Písmo.

Naše škola se profiluje jako misionální, misijní výjezdy jsou hlavním projektem školní ho roku. Avšak studenti absolvují předměty ne jen z oboru evangelizace a misie, ale i z oboru biblické, systematické a historické teologie. To jim pomůže rozumět Velkému poslání v širokých souvislostech.

Na biblické škole se dá studovat pěti různými způsoby:

 1. STUDIUM JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ připomíná restauraci, kdy si z menu vyberete jídlo, na které máte zrovna chuť. Můžete si vybrat z katalogu předmětů, který je na našich webových stránkach a studovat vlastním tempem.
 2. STUDIUM V PROGRAMU EZDRÁŠ Vás připraví na jednotlivou zkoušku absolutoria z odborných předmětů. Úspěšný absolvent dostane osvědčení o absolvování kurzu EZDRÁŠ.
 3. KOMBINOVANÉ STUDIUM NA VOŠMT připravuje studenty na absolutorium, které ma tři části: zkoušku z odborných teologických předmětů, zkoušku z agličtiny a obhajobu absolventské práce. Absolventi získají diplom vyšší odborně školy a taky bakalářský diplom Global University.
 4. DENNÍ STUDIUM NA VOŠMT trvá tři roky a je pro formování učedníků nejlepší. Zaměřuje se jak na rozvoj intelektu, tak i na rozvoj postojů a praktických dovedností, které jsou nezbytné pro službu v církvi a na misii.
 5. DISTANČNÍ STUDIUM NA GLOBAL UNIVERSITY je podobné kombinovanému studiu, avšak není organizováno do semestrů a tempo studia si určuje student.

Ke studiu se můžete přihlásit on-line na adrese: http://vosmt.cz/prijimaci-rizeni/prihlaska-k-prijimacimu-pohovoru/

milan.buban@biblickaskola.cz

Jak mě Bůh povolal na biblickou školu v Kolíně

V roce 1986 jsem úspěšně absolvoval pedagogickou fakultu v Praze a potom jsem rok strávil v základní vojenské službě. Ačkoliv jsem věděl, že jsem vysokou školu vystudoval podle Boží vůle, občas jsem si kladl otázku, nač mi vlastně toto studium bylo, když stejně nemohu pracovat jako učitel. V roce 1987 ještě stále byla totalita a učitelé byli zavázáni vyučovat v duchu marxismu-leninismu. Našel jsem si tedy práci na dráze a ve volnu jsem sloužil v církvi. Vysokoškolský diplom jsem si schoval do šuplíku.

Po sametové revoluci se všechno změnilo, já jsem však už netoužil pracovat ve školství. Sloužil jsem jako vedoucí mládeže a jako druhý pastor pražského sboru Apoštolské církve. V roce 1991 jsem se stal duchovním pracovníkem Apoštolské církve na plný úvazek. Jen zpovzdálí jsem sledoval, že Rada církve založila biblickou školu v Kolíně, má práce však byla zcela orientována na pražský sbor.

V roce 1993 mě oslovil bratr Rudolf Bubik, který byl předsedou Apoštolské církve v České republice. Biblická škola potřebovala ředitele, jelikož dosavadní ředitel Josef Brenkus se musel v důsledku rozdělení Československa věnovat už jen práci na Slovensku. Biblická škola, tehdy se jmenovala Letniční biblická akademie, potřebovala ředitele s magisterským vzděláním v teologii nebo pedagogice.

Když mi bratr Bubik nabídl práci ředitele, začal jsem rozeznávat Boží záměr. Kristus věděl, kdy padne totalita a věděl, že Apoštolská církev bude mít biblickou školu. Věděl, že se Československo rozdělí a také věděl, že Letniční biblická akademie bude v roce 1993 potřebovat ředitele. To kvůli tomu mě Bůh na jaře 1982 – celých 11 let dopředu – povolal ke studiu na vysoké škole.

Avšak můj přechod z Prahy do Kolína nebyl jednoduchý. V srdci jsem stále nosil přesvědčení, že Bůh mě povolal ke službě v pražském sboru. Chvílemi jsem měl pocit, že Boha zrazuji. Na jaře 1993 jsem začal dojíždět do Kolína, abych se seznámil se studenty a školou. Začal jsem organizovat studentské modlitby, s nimiž mi pomáhal misionář Tom Lofton. Jednou jsme byli v modlitebně V Zídkách, modlitby vedl bratr Tom, okolo něho se modlili studenti a já jsem se modlil v jazycích a procházel sem a tam. Najednou mi Duch svatý řekl: “Tato škola je moje dílo a ty jsi jeho součástí.”

V tu chvíli se v mém srdci zrodila jistota, že Bůh mě chce v Kolíně, kde buduje své dílo biblické školy. Toto ujištění bylo pro mne velmi důležité, protože jsem brzy pocítil, jak málo jsem na řízení biblické školy připraven. Vždyť jsem neměl žádnou zkušenost ze školství. Veškerá moje školská praxe se uskutečnila v rámci studia na pedagogické fakultě. Měl jsem jen zkušenosti s vyučováním ve sboru, avšak ve škole je to všechno jiné. Škola se řídí vzdělávacím programem, který má schválené učební osnovy a ty se musí dodržovat.

Bůh věděl také o této potřebě. V roce 1994 odcházela do důchodu zkušená učitelka a moje tchyně Alena Vršťalová. Také ji oslovil bratr Bubik a ona to přijala jako Boží povolání, aby mi pomáhala v Kolíně. Prodala svůj dům v Hodoníně, přestěhovala se do Kolína a stala se mým mentorem, který mě naučil, jak pracovat ve školství. S její pomocí byly položeny pedagogické základy biblické školy. Teologické základy se zaměřením na pentekostální zaměření biblické školy položil Čechokanaďan dr. Karel Marek, který na školu přijížděl až do svých 84 let. Základy pastoračního poradenství a modlitebního života na biblické škole položil emeritní biskup Rudolf Bubik, který v Kolíně bydlel.

Znáš už Boží vůli pro svůj život?
Chceš vědět, kde a jak máš Bohu sloužit?
Řekni dnes Bohu to, co mu řekl Izajáš:

Izajáš 6,8 „Hle, zde jsem, pošli mne!“