Rubriky
Pedagogika

Kdo nám vyoperuje apendix?

Péče o duši je mnohem důležitější než péče o tělo.
Jestliže se lékař na svou praxi připravuje šest let studiem na univerzitě, jak dlouho by se měl vzdělávat duchovní pracovník!?

Je mnoho nemocí těla, které si léčíme sami doma, nechodíme hned se vším k lékaři. Ale když potřebujeme operaci, začneme se shánět po nejlepším odborníkovi, který má jednak mnohaletou praxi, a jednak diplom doktora medicíny. Ani nás nenapadne požádat tetu, která pracuje jako zdravotní sestra, aby nám ona vyoperovala apendix.

Je mnoho nemocí duše, které si léčíme sami tím, že si čteme Bibli, modlíme se a chodíme do církve. Ale bývají doby, kdy nám běžná léčba nestačí a naše duše vyžaduje odborný zákrok. Tehdy bychom neměli žádat o radu lidi, kteří sami neznají nebo málo znají Bibli. Neměli bychom hledat pomoc u těch, kteří nemají mnohaletou praxi a důkladné teologické vzdělání.

Jestliže svému tělu, o které stejně jednou přijdeme, dopřáváme kvalifikovanou péči, neměli bychom kvalifkovanou péči dopřát také své duši, která nám zůstane navždy?

Nemá snad naše duše větší cenu než celý svět?

Ovšem pokud o svou duši chceme pečovat jen svépomocí, pak, ať jsme tedy důslední, pečujme i o své tělo jen na základě rad z Domácího lékaře.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Zákony duchovního světa

1. Boží svatost
2. Lidská zkaženost
3. Boží láska
4. Návrat k Bohu

Svatost je vlastní pouze Bohu. Není to upjatost, která čiší z barokních soch. Svatost je prosté oddělení Boha od jakékoliv špíny v myšlenkách nebo skutcích. Bůh nesnese ani pohled na zlo a jednoho dne je i jeho nositele zatratí.

Zkaženost je vlastní každému člověku. Je tak silná, že žádný člověk nedokáže nehřešit. Svatý Bůh určil, že každý hřích musí být potrestán, tudíž každý člověk bude zatracen, ledaže by byl místo člověka potrestán nevinný zástupce.

Láska je vlastní Bohu. Je důvodem, proč Bůh učinil ze svého Syna zástupnou oběť. Až dodnes Bůh se soudem otálel, aby dal člověku šanci se k Němu vrátit. Na důkaz, že Kristova oběť byla přijata, Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých.

Člověk se dnes může vrátit k Bohu. Pro svou záchranu nemusí nic dělat, Kristus už všechno zaplatil. Jediné, co Bůh od člověka žádá, je pokání, tj. uznání a vyznání vin. Cena, která byla za člověka zaplacena, byla velmi vysoká. Formální členství v církvi nestačí.

Modlitba hříšníka

Bože, jsi svatý a nesneseš nic špinavého.
Ale já mám špinavé myšlenky a dopustil(a) jsem se špatných skutků. Odpusť mi prosím.
Uznávám, že kvůli své zkaženosti zasluhuji smrt.
Děkuji Ti, Kriste, že ses obětoval i za mne a potom jsi vstal z mrtvých.
Proměň prosím můj život.
Amen

Rubriky
Jak čas plyne ...

Jsme neustále v pohybu

Zdravím vás z misijního výjezdu studentů biblické školy v Kolíně.

Od našeho příjezdu v pátek 22. 3. jsme neustále v pohybu.
V sobotu 23. 3. dopoledne studenti pracovali na zahradě u Dohnalových.
Odpoledne jsme se přesunuli do Puly a zúčastnili se setkání mládeže.

Dnes v neděli 24. 3. jsme měli opět perný den.
Ráno většina z nás byla na bohoslužbách v Rovinji.
Malá skupina pod vedením Petra Berdara se zúčastnila bohoslužeb v Pule, která je od Rovinje asi 40 km.
Večer jsem byl se čtyřmi studenty na bohoslužbách v Labinu, asi 50 km od Rovinje.
Místní sbor se tam schází v pronajatých prostorách na hlavním autobusovém nádraží.
Tento sbor vede česky mluvící chorvatský pastor, jehož manželka pochází od Šumperka.

Do dnešního dne se všichni studenti vystřídali ve svědectví, každý promluvil v češtine nebo v angličtině.
Také jsme už (v Pule) předvedli naše tři scénky: Give me Your Heart, Židle, Lifehouse.

Zítra 25. 3. dopoledne máme setkání s bratrem a sestrou Dohnalovými, aby nám řekli, jak je Bůh povolal na misii.
Odpoledne pojedeme sloužit do Poreće.

V úterý 26. 3. budeme pomáhat s výstavbou misijní chatky na zahradě u Dohnalových.
Potom odpoledne se znovu chystáme do Puly, kde máme spolu s místní mládeží evangelizovat v ulicích.

Ve středu 27. 3. se budeme podílet na večeru chval v Rovinji.
28. 3. pojedeme domů.

Děkuji vám, že jste dočetli až k sem a prosím vás o další modlitby.

Milan Buban*

Rubriky
Jak čas plyne ...

Zítra 22. 3. 2013 odjíždíme na misijní výjezd do Rovinje

 • Na misijní výjezd jsme se připravovali od začátku školního roku.
 • Nacvičili jsme evangelizační scénky.
 • Připravili jsme si aktivity pro děti.
 • Naučili jsme se prezentovat svá svědectví o obrácení (v češtině i angličtině).
 • Získali jsme finanční podporu.
 • V rámci každodenních školních modliteb jsme si poslechli minireferáty o Chorvatsku a pak jsme se modlili.

Minulý pátek (15. 3.) jsme si na školních modlitbách poslechli poslední minireferát na téma Historie od 2. světové války po současnost (válka v Jugoslávii). V referátu zazněly následující informace: Ustašovci, snaha o nezávislý stát Chorvatsko, nacistický vliv, partyzánský odboj, který vedl Josip Broz Tito, pokračující konflikt mezi Srby a Chorvaty, srbský versus chorvatský nacionalismus, válka v letech 1991-1995 a vznik nezávislých států, snaha Chorvatska o připojení k EU.

Po referátu jsme se modlili za rozpojení víry a nacionalismu, tj. aby Chorvaté a okolní národy tolik nespojovali svou víru s národností. Mnozí říkají: jsem Chorvat, tedy jsem katolík, jsem pravoslavný, tedy jsem Srb, Bosňák rovná se muslim. Modlili jsme se, aby se Bůh dotýkal srdcí Chorvatů a oni zažili znovuzrození.

Od začátku letního semestru studenti zpracovali následující minireferáty, po kterých  následovala modlitba:

 • Turistické informace
 • Pohoří
 • Památky UNESCO
 • Politický systém
 • Typické chorvatské menu
 • Národní parky
 • Řeky a jezera
 • Historie starověku, středověku a novověku (do 2. světové války)
 • Průmysl, hospodářství a ekonomika
 • Státní zřízení a symboly, hlavní město
 • Město Rovinj
 • Jaderské moře
 • Obyvatelstvo
 • Historie od 2. světové války po současnost (válka v Jugoslávii)

S pomocí Boha a Pána Ježíše Krista se z misijního výjezdu vrátíme 28. 3. 2013.
O své zážitky se s vámi podělíme na misijním banketu dne 26. 4. 2013.

Rubriky
Pedagogika

Praktická příprava na VOŠMT v Kolíně

 • Studenti se na VOŠMT v Kolíně připravují na náročnou duchovní službu v pentekostálních církvích.
 • Teoretická výuka na je „zarámována“ do praktické přípravy, která je rozdělena na tři části: modlitby, bohoslužby a misie.
 • Denní forma vzdělávání trvá celkem 120 týdnů, z nichž je 30 týdnů věnováno praktické přípravě studentů. To je 25 % veškeré výuky.

Zdroj:
BUBAN, Milan. Misijní a teologická činnost: Vzdělávací program. 1. vyd. Vyšší odborná škola misijní a teologická, 2011, 100 s.

Rubriky
Pedagogika

Profil absolventa VOŠMT v Kolíně

Profil absolventa Vyšší odborné školy misijní a teologické v Kolíně je vyjádřen na následujícím obrázku.

 • A. Výuka je rozdělena na teoretickou přípravu (biblická teologie, systematická teologie, praktická teologie, všeobecné vzdělání) a na praktickou přípravu (modlitby, bohoslužby a misie).
 • B. Klíčové hodnoty tvoří průřezová témata výuky (poznání Boha, ovoce Ducha, dary Ducha, dary služebností, odpuštění, svědectví). Jedná se o důrazy prostupující všemi jednotlivými předměty teoretické i praktické přípravy studentů.
 • C. Teologické základy (gramaticko-historický výklad Bible a plenárně verbální inspirovanost) podobně jako klíčové hodnoty (viz předchozí bod) prostupují výuku všech jednotlivých vyučovacích předmětů.
 • D. Profil absolventa je výsledkem vyučování předmětům teoretické a praktické přípravy, jimiž se prolínají klíčové hodnoty a teologické základy Vyšší odborné školy misijní a teologické.

Zdroj:
BUBAN, Milan. Misijní a teologická činnost: Vzdělávací program. 1. vyd. Vyšší odborná škola misijní a teologická, 2011, 100 s.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Zvu vás na misijní banket a den otevřených dveří

Drazí přátelé, zvu vás na misijní banket a den otevřených dveří biblické školy ve dnech 26. a 27. dubna 2013.

Biblická škola každoročně pořádá dny otevřených dveří.
Letošní jarní den otevřených dveří bude výjimečný.
Bude totiž spojený s misijním banketem zaměřeným na naši misijní práci v Chorvatsku.

22. března pojede biblická škola do Chorvatska, kde budeme pomáhat misionáři Jure Dohnalovi.

 • Na tento misijní výjezd se připravujeme už od začátku školního roku.
 • Modlíme se, děláme sbírky, nacvičujeme scénky, učíme se říkat svědectví v angličtině, oslovujeme sponzory a zase se modlíme.
 • Abychom Chorvatsko poznali co nejlépe, všichni studenti si připravují minireferáty o historii, kultuře, přírodě, průmyslu atd.

V Rovinji, kde bratr Dohnal působí, budeme pracovat manuálně i duchovně.

 • Budeme pomáhat na zahradě, uklízet, kopat.
 • Taky pojedeme do okolních sborů, abychom podali svědectví o tom, co Pán Ježíš udělal v našich životech.
 • A budeme celou dobu spolu, budeme si vařit, modlit se, dělit se o jedinou sprchu a navzájem se povzbuzovat.

Co od misijního výjezdu očekáváme?
Boží mocné skutky a ujištění naší víry.

Lukáš v 10,17-20 uvádí:

Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“

Účast na misijním banketu a jarním dnu oteřených dveří ve dnech 26. a 27. dubna je pro hosty bezplatná.
Více informací najdete na www.vosmt.cz/dny-otevrenych-dveri-a-misijni-banket
milan.buban@biblickaskola.cz

Rubriky
Jak čas plyne ...

Nevýznamní v těle Ježíše Krista nejsou

Církev bývá metaforicky nazývána „tělem“ Ježíše Krista.

Teologie těla patří k nejsilějším důrazům apoštolského vyučování.

 • V těle není nevýznamného údu a ani v církvi není nevýznamného věřícího.
 • Všechny údy těla jsou spojeny s hlavou a v církvi má každý křesťan spojení s Kristem.
 • V těle o sebe údy najvzájem pečují a tak to má být v církvi.

Nevýznamní v těle Ježíše Krista nejsou.
Každý, kdo svůj život odevzdal Kristu, je pro Něj významný, důležitý a vzácný.
Následující úryvek je ze zamyšlení od Davida Egnera, která má název Jesus‘ Team.
Kdybyste si chtěli toto zamyšlení přečíst celé, odkaz na něj najdete níže.

V Ježíši Kristu jsme všichni si rovni,
vždyť Boží Duch nás sjednotil.
Když jedni druhé máme v úctě,
je poctěn Bůh a jeho Syn. —Fitzhugh

Nevýznamní lidé v těle Ježíše Krista nejsou.

In Jesus Christ we all are equal,
For God’s Spirit makes us one;
As we give each other honor,
We give glory to His Son. —Fitzhugh

There are no unimportant people in the body of Christ.

EGNER, David C. Jesus’ Team. In: Our Daily Bread [online]. 2013, 8. 3. 2013 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://odb.org/2013/03/08/jesus-team/

Rubriky
Pedagogika

Slaměný panák a vzdělávání duchovních pracovníků

Straw man (slaměný panák) je zlehčená verze problému, kterou v průběhu diskuze podsuneme protistraně. Jde nám při tom o vytvoření dojmu, že protistrana tvrdí něco hloupého, a to i tehdy, když to vůbec netvrdí. Tuto podsunutou verzi pak rozcupujeme jako nesmysl a tím odvedeme pozornost od skutečného problému.

Například někdo řekne tři věty: „Doporučuji, aby do budoucna bylo pro vedoucí duchovní pracovníky v Apoštolské církvi povinné bakalářské teologické vzdělání. Samozřejmě, že vzdělání se nesmí stát jedinou podmínkou pro ustanovování pastorů. Proto se v jednotlivých případech musíme vždy držet pravidla: nepovolávejme vzdělané, avšak vzdělávejme povolané.“

Zlehčené proti-tvrzení zní: „A to jako když někdo založí sbor a ten mu roste, ale nebude mít bakaláře, tak nebude moct být ustanoven za pastora!? To je ale nesmysl!“

Povšimněme si, že původní tvrzení neobsahuje ani náznak toho, že by měl být úspěšný pastor diskriminován na základě nedostatečného vzdělání. Naopak, součástí tvrzení je „pojistka“ proti nadvládě akademismu, když je řečeno, že se nebudou lidé povolávat do služby na základě svého vzdělání. Avšak služebníci, které Bůh povolá do služby vedoucího duchovního pracovníka, by měli mít za povinnost dosáhnout nejméně bakalářského titulu z teologie.

Proti-tvrzení, že není správné, aby osvědčený služebník nebyl kvůli nedostatečnému vzdělání ustanoven za pastora, je ukázkou podsunutí zlehčené verze problému. Je to slaměný panák, na kterém si můžeme vybít zlost. A pokud na tento klam skočíme a začneme se tímto slaměným panákem zabývat, vzdálíme se od skutečného problému, jímž je potřeba bakalářského teologického vzdělání pro duchovní službu v České republice.

Odpovědnost duchovního pracovníka

Duchovní pracovník je člověk, kterému byla svěřena duchovní péče o skupinu věřících. Duchovní pracovník má přímý vliv na životy lidí. Proto je služba duchovního pracovníka velmi zodpovědná.

Jakub k tomu poznamenává: „Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři; víte, že budeme souzeni přísněji (Jakub 3,1).“ Jakub zde neříká, abychom se vyhýbali duchovní službě. Jakub jen upozorňuje na skutečnost, že duchovní služba je velmi odpovědná, protože duchovní pracovník učí lidi, na kterých záleží samému Bohu, a proto je duchovní pracovník za svou vyučovací činnost Bohu přímo odpovědný.

V podobném smyslu mluví Pavel, když uvádí požadavky na biskupa (duchovního pracovníka), který má být: bezúhonný, muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž mírný, ne svárlivý nebo hrabivý. Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počestností. Nemá být teprve nedávno obrácený. Musí však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, tj. nevěřících (1. Timoteovi 3,1-7).

Věnujme se požadavku číslo sedm: „schopný učit“. To není jen vrozené učitelské nadání nebo schopnost druhým vysvětlovat své myšlenky. Jinde apoštol Pavel svému studentu Timoteovi radí: „Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy (2. Timoteovi 2,15).“ Vyučování Božího slova je zde nazváno jako „správné rozdělování“. Duchovní pracovník je tedy odpovědný za správnost svého vyučování. Duchovní pracovník by měl svou schopnost učit, kterou má více či méně vrozenou, doplňovat horlivým úsilím o správné pochopení Bible, aby ji mohl lidem v církvi správně vysvětlovat.

Lidé, které duchovní pracovník učí, budou myslet, smýšlet, mluvit a jednat tak, jako jejich učitel. Služba duchovních pracovníků je tedy navýsost odpovědná a vyžaduje od nich nejen vrozené nadání, ale též pilné systematické vzdělávání se a učení se.

Proč by měl být vedoucí duchovní pracovník nejméně bakalářské teologické vzdělání?

Jsou pro to čtyři důvody:
1. Potřeba zevrubné znalosti Písma
2. Potřeba zajištění duchovního růstu svěřených lidí
3. Potřeba zachování evangelia v nezkažené podobě
4. Potřeba kontextualizace evangelia
(Více o tom píšu v jiném příspěvku.)

Doporučuji, aby do budoucna bylo pro vedoucí duchovní pracovníky v Apoštolské církvi povinné bakalářské teologické vzdělání.