Rubriky
Jak čas plyne ... Pedagogika

Klíčové hodnoty ve vzdělávání na biblické škole v Kolíně

Dne 30. ledna 2014 od 9.30 se na VOŠ misijní a teologické v Kolíně uskuteční 1. letniční sympózium.
Se svými příspěvky vystoupí:

 • Martin Moldan
 • Vladimír Rafaj
 • Melvin Ho
 • Jason Morrison
 • Michael Buban
 • Roman Vřeťonko
 • Milan Buban

Program sympózia je ke stažení zde.

Dne 31. ledna 2014 se od 9.00 hodin uskuteční odborný seminář na téma Slyšet Boží hlas v Písmech: přístupy k biblickému textu – Listening to the Voice of God in the Scriptures: Approaches to the Biblical Text
Seminář povede Melvin Ho.

Rubriky
Pedagogika

Předčítání Bible na bohoslužbách

Tradice veřejného předčítání Bible vychází z prvotní církve. „Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování,“ napsal apoštol Pavel svému žáku Timoteovi (1Tm 4,13). Profesor Nového zákona Gordon Fee říká: „Ve starověku každý četl – a modlil se – nahlas; to bylo jednoduše normou“ (Reading Isaiah, 2011).

Předčítání je důležitým nástrojem předávání křesťanských hodnot. Hlasité čtení Bible působí na kognitivní a emoční stránku posluchačů. Když posluchač porozumí myšlenkám obsaženým v textu, přijme je za své. Biblické myšlenky a hodnoty se stanou součástí posluchačova života.

Když jsem se zamýšlel nad tím, jak by správné předčítání Bible mělo vypadat, našel jsem na blogu wesleyánského pastora L. W. Wilsona článek How to Read Scripture Aloud. Ačkoliv pastor Wilson adresuje tento článek své kongregaci, i v Apoštolské církvi se z něj můžeme poučit. Pastor Wilson ve svém článku uvádí 9. praktických rad pro ty, kdo veřejně předčítají z Bible.

1. Modli se, aby Bůh k posluchačům promluvil
Modli se, aby si Bůh tvého předčítání použil a ovlivnil něčí život. Pamatuj si: „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce“ (Židům 4:12).

2. Používej překlad, který posluchači preferují
Mnohé kongregace mají své oblíbené překlady Bible, které buď vkládají do kostelních lavic, nebo promítají na plátno. Zjisti si, který překlad je preferován a používej ho. Ve Fall Creek Wesleyan Church používáme New International Version (NIV), vydání z roku 2011, a to ze dvou důvodů: (1) je to Bible, kterou má většina našich členů a (2) je to překlad, který se snadno čte nahlas.

Pozn. překl.: Ve sborech Apoštolské církve používáme v zásadě čtyři překlady: Bibli kralickou, Český ekumenický překlad, Český studijní překlad a Překlad 21. století.

3. Nacvič si čtení nahlas
Text si několikrát přečti nahlas. Prostě se uvolni a čti s výrazem. Snaž se pochopit význam textu, abys mohl zdůraznit důležitá slova nebo slovní spojení. Lidé budou vnímavější a víc se z tvého předčítání naučí, budeš-li „číst to, co si také myslíš“.

 • Čti pomalu, srozumitelně a silným hlasem.
 • Drž Bibli ve výšce brady, abys neskláněl hlavu.
 • Pokud máš Bibli s malými písmeny, můžeš si svůj oddíl vytisknout z počítačového programu a vložit si jej do Bible.
 • Užívej odpovídající výraz obličeje. To se podvědomě přenese do výrazu tvého hlasu.
 • Když chceš vyjádřit emoce, obměňuj výšku, tempo a hlasitost svého přednesu.
 • Najdi v textu klíčová slova textu a polož na ně zvláštní důraz. Například: „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání (2Pt 3,9).“
 • Udělej významnou pauzu, je-li třeba položit zvláštní důraz. Například: „Nátan Davidovi odvětil: (významná pauza) „Ten muž jsi ty! (2Sa 12,7)“
 • Občas pozvedni zrak a navaž se svými posluchači zrakový kontakt. To jim pomůže spojit se s tebou a s Božím slovem.

Pozn. překl.: Povšimněte se, co píše pastor Wilson: Lidé budou vnímavější a víc se z tvého předčítání naučí, budeš-li „číst to, co si také myslíš“. Kdo předčítá z Bible, musí Bibli věřit a číst ji jako svůj vlastní text.

4. Ověř si výslovnost všech slov
Jestliže jsou v textu slova, která neumíš vyslovit, poslechni si je na audionahrávce dostupné z: BibleGateway.com. Průvodce správnou výslovností najdeš také na stránkách Net Ministries.

Pozn. překl.: Tato rada se samozřejmě týká anglofonních křesťanů. Avšak i my můžeme mít potíže např. s přečtením neobvyklých biblických jmen. Pokud v textu, který chceme na shromáždění předčítat, najdeme slova s obtížnou výslovností, měli bychom si ji doma nacvičit.

5. Vhodně se obleč
Obleč se skromně, aby se „hvězdou“ stalo Boží slovo, a ne ty. Jestliže máš mluvit do klopového mikrofonu nebo do bezdrátových sluchátek, oblékni si něco, co má pásek, opasek nebo kapsičku, abys měl na co připnout krabičku s bateriemi.

6. Přijď na bohoslužby s časovým předstihem
Kdo předčítá Písmo, je zároveň vedoucím shromáždění. Přijď na shromáždění o hodně dřív, ať máš čas mluvit s pastorem nebo s vedoucím chval, otestovat ozvučení a přidat se k modlitbám chválicího týmu, pokud je mají zavedené.

Pozn. překl.: Praxe ve sborech Apoštolské církve není o moc jiná. Máme zavedenou funkci vedoucího shromáždění, který taky předčítá z Bible.

7. Udržuj dynamiku průběhu bohoslužeb
Kdo předčítá Písmo, není obvykle nikým uváděn, Proto buď připraven rychle se přesunout na stupínek nebo ke kazatelně a zahájit předčítání. Někdy je vhodné, aby ses vydal ke kazatelně už během posledních slov řečníka nebo písně, které jdou před tebou a vyhnul se tak prolukám v průběhu bohoslužeb.

Pozn. překl.: Vedoucí shromáždění udržuje dynamiku a spád bohoslužeb, aby nevznikaly prostoje a hluchá místa. Nepůsobí dobře, když shromáždění čeká, než se vedoucí shromáždění „pomalu dopraví“ ke kazatelně. 

8. Biblický text uveď stručným výkladem
Než začneš číst, řekni na úvod několik slov, která objasní kontext biblického oddílu. Úvod může být velmi jednoduchý, například: „Dnešní Slovo je z Pavlova druhého dopisu, který adresoval křesťanům žijícím ve starověkém řeckém městě Korintu“. Úvod může být delší, pokud posluchači potřebují víc údajů, aby porozuměli tomu, co si poslechnou. Pokud v tom nemáš jistotu, promluv si s pastorem. Minimálně však uveď knihu, kapitolu a verš a poskytni svým posluchačům čas, aby si našli text ve svých Biblích a mohli jej číst spolu s tebou.

Pozn. překl.: Duchovní pracovníci Apoštolské církve mají k dispozici Studijní Bibli s výkladovými poznámkami, kde najdou dostatek informaci, aby uvedli své předčítání. Důležitá je myšlenka, že kdo předčítá, má počkat, než si posluchači najdou text ve svých Biblích. Na to bychom měli v Apoštolské církvi dbát, totiž aby si lidé na shromáždění nosili své Bible a četli si text spolu s tím, kdo jej předčítá z kazatelny.

9. Své předčítání uzavři prohlášením víry
Když ukončíš předčítání biblického oddílu, pověz něco, co lidi povzbudí, aby slyšená slova přijali za svá. Zde je několik běžně užívaných prohlášení. Můžeš použít některé z nich nebo vytvořit své vlastní.

 • „Tolik Slovo Hospodinovo.“
 • „Toto je Boží slovo.“
 • „Ať Bůh požehná čtení svého Slova.“
 • „Ať nám Bůh pomůže uvést tato slova do našich životů.“
 • „Nebuďme pouhými posluchači Slova. Žijme podle něho!“

Pozn. překl.: Ačkoliv na to nejsme v našich sborech zvyklí, není nic špatného zdůraznit, že jsme právě četli Boží slova. Bible je inspirovaná Duchem svatým a zasluhuje maximální úctu. V některých denominacích je zvykem ke čtení Božího slova povstat.

Od samých počátků církve bylo hlasité předčítání životně důležitou součástí křesťanských bohoslužeb. Můžeš tuto praxi zavést jako životně důležitou součást své kongregace a pomoci tak druhým naslouchat a porozumět Božímu slovu.

 

Rubriky
Jak čas plyne ...

Nesrovnávej se s tím, kdo má víc

Nesrovnávej se s tím, kdo má víc, ale s tím, kdo má méně.

Když se budeš srovnávat s těmi, kdo se mají lépe než ty,
probudíš ve svém srdci závist.
Tvá ústa začnou mluvit zlé věci.
A Hospodin je všechny uslyší.

Raději se srovnávej s těmi, kdo se mají hůře než ty
a děkuj Bohu za všechno, co ti dal.
Tak ve svém srdci probudíš milosrdenství.
Tvá ústa se začnou modlit a tvé ruce udělí dar nuznému.
A Hospodin to všechno uvidí.

Buď spokojen s tím, co máš, neboť v tom je největší bohatství zbožného člověka.