Rubriky
Jak čas plyne ...

Abychom Boha citovali správně

Už vás někdo citoval nesprávně? Třeba jste s někým mluvil o citlivé záležitosti a když dotyčný vaše slova „interpretoval“ dalšímu člověku, zcela popletl smysl toho, co jste řekl. To může způsobit rozčarování a ublížit vašemu vztahu. Budete muset dotyčnému ještě jednou vysvětlit, co jste měl na mysli, aby vás pochopil správně.

Tak bývá nezřídka „dezinterpretováno“ Boží slovo. Bibli často nesprávně citují i kazatelé, kteří sice mají dobrý úmysl, ale nedodržují pravidla výkladu. Jeden zkušený pastor, když přemýšlel o důsledcích nesprávné interpretace Písma, se zármutkem prohlásil toto:

„Není žádná pošetilost, žádná teologie potupující Boha, ani žádná nepravost … na jejíž podporu by zotročená lidská mysl nedokázala citovat kapitolu a verš z Bible“ (Ramm, Protestant Biblical Interpretation, 1970, str. 3).

K falešným výkladům dochází, když vykladač z neznalosti nebo záměrně ignoruje zákonitosti výkladu. Solidní vykladač Písma musí znát obecná pravidla výkladu. Bez systematické aplikace pravidel výkladu mezilidské komunikace se budeme dopouštět omylů

Obecná pravidla výkladu používáme při čtení Bible přirozeně, vůbec na to nemyslíme. Někdy se však kvůli velké vzdálenosti mezi vznikem a čtením textu náš výklad zamlží, protože naše mysl je autorových myšlenek oddělena „propastmi“

 • tisíce let,
 • odlišnosti kultur,
 • jazyka
 • a historických podmínek.

Chceme-li správně určit smysl Božího poselství, budeme muset každou z těchto „propastí“ důkladně prostudovat. Budeme se muset „poprat“ s tím, že:

 • Bible nebyla napsána v našem rodném jazyce (jazyková propast)
 • v biblických příbězích se objevuje mnoho neznámých obyčejů (kulturní propast)
 • kniha Exodus byla napsána před 3500 lety (časová propast)
 • nevíme např., kdo byli farizeové a saduceové (historicko-politická propast)
 • nevíme např., kdo byl král Herodes a kdy začal vládnout (historicko-politická propast)
 • co znamená výraz „Abba, Otče“ v Galatským 4,6 (jazyková propast)

Hermeneutiku studujeme, abychom Boha citovali správně.

Převzato z učebnice Carla Gibbse: Principy výkladu Bible, 1.7

 

 

Rubriky
Jak čas plyne ...

Výuka teologie v kontextu praktické služby

(Pozdrav, který jsem proslovil na nedělních bohoslužbách sboru Apoštolské církve v Košicích dne 27. 4. 2015.)

Ktosi povedal, že náš život je taký, aký je náš Boh.
Znamená to, že všetko, čo robíme, viaže sa na naše teologické presvedčenie, na to, ako vo svojom vnútri vnímame Boha.

Keď napríklad uctievame Boha na týchto bohoslužbách, vyjadrujeme tým svoje vnútorné presvedčenie:
– že Boh je prítomný medzi nami
– že si zaslúži všetku našu úctu, lebo nás oslobodil od hriechu
– že sme jeho vyvolený národ, oddelení pre jeho službu

Podobne to je i s naším misijným výjazdom. To, že sme prišli s biblickou školou do Košíc, viaže sa na naše vnútorné presvedčenie:
– že Boh tu medzi vami mocne pracuje
– že sa máme od vás čo naučiť
– že nám Pán Ježiš dal poverenie zvestovať evanjelium všetkým národom a chce, aby sme – aspoň trochu – prakticky pomohli pracovníkom, ktorí u vás slúžia Rómom.

Na misijných výjazdoch, ktoré máme každý rok, sa naši študenti učia teológiu priamo v kontexte praktickej služby.

Ďakujeme vám za túto príležitosť podieľať sa na vašej službe.
– Bolo nám cťou hrabať trávu vo Vtáčkovciach či kompletovať humanitárne balíčky Konvoja nádeje.
– Bolo nám cťou zúčastniť sa mládeže “18:18” na Bratislavskej ulici i mládeže vo Vtáčkovciach.
– Považujeme za česť, že sme sa mohli podieľať na detskej službe v materskej škôlke na Luníku IX, v Rómskom zbore v Sabinove i v priebehu včerajšej evanjelizácie vo Vtáčkovciach.

Ak sa nám niečo nepodarilo urobiť správne,
ak sme niekoho zarmútili či sa niekoho nechtiac dotkli,
prosíme vás o prepáčenie.

Na záver chcem prečítať štyri verše z Listu Galaťanom 3,26-29. Po skúsenostiach z tohto týždňa vidím tieto verše v novom svetle.
Budem čítať z Českého štúdijného prekladu.

26 Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. 27 Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. 28 Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 29 A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.

Skrze vieru v Ježiša Krista sme sa stali Božími deťmi my všetci:
Židia i pohania,
otroci i slobodní,
muži i ženy,
Rómovia i gadžovia.

My všetci sme sa stali rovnocennými dedičmi zasľúbení,
ktoré dal Boh Abrahámovi.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Krok za krokem, krůček po krůčku

Boží vůle (God’s Will)
Napsal David H. Roper
Our Daily Bread dne 16. září 2013

Často hledáme Boží vůli – zvlášť když jsme v obtížné situaci. Chceme vědět, co s námi teď bude. Máme zůstat, kde jsme, nebo nás Bůh chce mít někde jinde? To zjistíme jedině tak, že budeme dělat věci, které Bůh od nás požaduje nyní – naše závazky přítomného okamžiku – a když budeme čekat, že nám Bůh ukáže další krok.

Když poslušně děláš to, co máš, dostaneš sílu pro další krok, a pak další. Krok za krokem, krůček po krůčku. Takto se učíme chodit s Bohem.

Možná si řekneš: „Udělám tedy první krok, ale co bude dál?” To je ovšem Boží věc. Tvůj úkol i můj je dnes poslouchat a nechat budoucnost na Něm.

Žalmista říká, že naše kroky jsou “spravovány Hospodinem” (37,23 – BK). Vše co potřebujeme znát, je směr dnešního dne. Zítřejší pokyny nám nejsou k ničemu. George MacDonald řekl: “Nemůžeme rozumět následující stránce Boží učebnice, vidíme jen tu, kterou máme před sebou. Taky nám není dovoleno otočit list, dokud jsme nezvládli přítomnou lekci.”

Jestliže nám záleží na Boží vůli a posloucháme jeho každodenní pokyny a varování, jestliže ve víře jdeme po stezce poslušnosti, zjistíme, že Bůh nás provádí každým dnem. Jak poznamenal Ježíš: “Zítřek bude mít své vlastní starosti” (Mt 6,34 – ČSP).

Blaze člověku, který rozezná, kudy jde Bůh a jde pak stejným směrem.

Přeložil Milan Buban

Rubriky
Jak čas plyne ...

For the Roma People of Slovakia

Greetings friends! I am writing to let you know about an exciting opportunity that has opened up for us.
Our Bible school in Kolín, Czech Republic will be headed to Košice, Slovakia for a week of ministry.
We will be teaming up with Assemblies of God missionary Wendell McClung and Convoy of Hope. Some of our ministry will include construction, city canvassing, distributing food, and our students will be in charge of the youth and children’s programs. A few of our girls will even be able to do hair and nails in the cosmetology tent! We look forward to serving in every way!
We invite you to join us in prayer and fasting that God would use us in a mighty way! We are excited for what He has in store for our team and for the Roma people of Slovakia!

http://vosmt.cz/soubory/misijni-vyjezd-kosice-2014.jpg
Text by Jesse Jones
Rubriky
Jak čas plyne ...

Sdílení osobního svědectví na bohoslužbách

Křesťanské Rádio 7 v Brně doporučuje „představit Pána Ježíše jasným, zajímavým a zároveň jednoduchým způsobem, aby ten, kdo poslouchá, nechtěl Pána Ježíše jen poznat, ale aby také věděl, jak jej může osobně přijmout.“ (Rádio 7, 2012) Svědectví mělo být podáno velmi osobním způsobem, aby o něm posluchač nezapochyboval. Předpokladem takového svědectví je hluboké zvnitřnění svědeckého poselství ještě dříve, než svědectví někomu řekneme.

Kdo chce sdílet svědectví na bohoslužbách, měl by se na své vystoupení dobře připravit. Rádio 7 vydává následující pokyny, které lze adaptovat kdekoliv v církvi:

 • Modlete se, aby vám Bůh dal moudrost a vedl vás při vypracovávání svědectví a také při natáčení (Jk 1,5-6).
 • Ujasněte si, zda chcete říct svědectví o přijetí Pána Ježíše anebo nějakou zkušenost ze svého života s Bohem.
 • Svědectví si napište. Pečlivě a moudře sestavené 3-7 minutové svědectví posluchače osloví mnohem účinněji než dlouhé povídání, které obsahuje velké množství vedlejších informací.

Svědectví o přijetí pána Ježíše má tyto části:

 1. Můj život před přijetím Pána Ježíše (buďte stručný/á)
 2. Jak jsem poznal/a a přijal/a Pána Ježíše Krista (buďte konkrétní)
 3. Změna života po přijetí Pána Ježíše Krista (buďte objektivní)

Svědectví o zkušenosti s Bohem má tyto části:

 1. Popis situace, problému (buďte stručný/á)
 2. Co se stalo, jak Bůh odpověděl na vaše prosby (buďte konkrétní)
 3. Co a jak se změnilo. Jak to proměnilo vás a vaši důvěru Bohu? (buďte objektivní)

Zde jsou další užitečné pokyny Rádia 7

 • Začněte své svědectví něčím zajímavým, co vzbudí pozornost. Sestavte také dobrý závěr. Uvádějte fakta a zkušenosti ze svého starého života, které posluchače přimějí k zamyšlení.
 • Mluvte takovým způsobem, aby se posluchači mohli s vašimi zkušenostmi ztotožnit.
 • Uveďte některé podrobnosti, které posluchače zaujmou.
 • Použijte maximálně 1-2 biblické verše.
 • Dbejte, aby vaše svědectví bylo christocentrické. Bůh si používá okolností a lidí, aby nás oslovil, ale středem našeho života i poselství má být dobrá zpráva o tom, že Bůh poslal svého Syna, aby byl potrestán za hřích za každého z nás. Mějte na paměti, že skrze vaše svědectví může někdo jiný začít důvěřovat Pánu Ježíši Kristu.
 • Nesnažte se, aby vaše svědectví bylo ohromující, dbejte na to, aby bylo pravdivé.
 • Buďte realista – neslibujte, co neslibuje Boží slovo. Pán Ježíš z našeho života neodstraňuje všechny problémy, umožňuje však procházet jimi v pokoji a jistotě (Iz 41,10).
 • Vypracované svědectví po sobě znovu několikrát pročtěte, opravujte a přepisujte do konečné podoby tak, aby celek dával smysl a obsah byl zajímavý a kompaktní.
 • Snažte se dodržet domluvený čas. Několikrát si své svědectví nahlas přečtěte a zjistěte, kolik vám čtení zabere času. Nakonec zkuste své připravené svědectví říct bez papíru, z hlavy.
 • Při psaní, natáčení nebo veřejné prezentaci svědectví se vyhýbejte sdělením, která vrhají špatné světlo na jiné církve, organizace nebo lidi.
 • Vyhýbejte se jmenování církevních denominací (zvláště kritickým způsobem).
 • Nekomentujte politickou nebo ekonomickou situaci naší ani cizí země.
 • Mějte neustále na paměti, že říkáte osobní svědectví, ne kázání. Mluvte přirozeně.
 • Vyhýbejte se používání frází a křesťanských klišé. Pokud užíváte slov jako “spasení”, “znovuzrození”, “obrácení” a podobně, krátce je vysvětlete.
 • Nepoužívejte vazeb typu “Bůh mi řekl” nebo “Pán mi ukázal” – buďte konkrétní a srozumitelní. Naprosto nepřípustné jsou hanlivé a expresivní (vulgární) výrazy.
 • Vyhýbejte se používání stejných slov anebo navyklým slovním projevům (např. “ééé”, “vlastně”, “prostě” apod.)
 • Nemluvte ani potichu, ani příliš hlasitě.