Rubriky
Jak čas plyne ...

Už zase ta teologie!

Někdo říká, že teologii nepotřebujeme, že stačí studovat Písmo a modlit se. Avšak už samotný výrok – stačí studovat Písmo a modlit se – je výrokem teologickým. Kdo věří, že má znát pouze Bibli a modlit se k Bohu, aniž by se zajímal o názory jiných křesťanů, ten je zastáncem teologie výhradního Božího jednání s každým jednotlivým věřícím.

Bible je teologická kniha. V Ř 6,17 se Pavel zmiňuje o “učení”, k němuž se jeho adresáti přiklonili celým srdcem. “Učení” je jen jiné označení pro “teologii”.

Pavlovo “učení” je mocné. Díky smrti a vzkříšení Krista máme za to, že jsme mrtvi hříchu, ale živi Bohu (Ř 6,11). Hřích nás už neovládá, ačkoliv je stále ještě přítomen. Je na nás, komu budeme sloužit. Rozumnější je však sloužit Bohu, který nás odmění životem. Když se rozhodneme hřešit, zemřeme.

Pro názornost Pavel chce, abychom si vzpomněli, jak jsme dříve sloužili nečistotě a abychom se “podobně” dali do služby spravedlnosti. Ano, dříve jsem se v pokoji zamykal, abych tam mohl nerušeně hřešit. Ale dnes se zamykám, aby mě nikdo nerušil při studiu Písma a modlitbách.

Otče, děkuji Ti za Pavlovu teologii.