Rubriky
Jak čas plyne ...

Ježíšovo učení o evangelizaci a misii

10. kapitola Matouše je shrnutím Ježíšova učení o evangelizaci a misii.

Matouš 11,1 uvádí:

Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech.

O jakých příkazech zde Ježíš mluví?
O těch, které vydal svým dvanácti apoštolům v kapitole 10.

Matouš 10,1-4 – Vyvolení 
Kristus si vybral dvanáct apoštolů, aby zvěstovali evangelium království (srov. Matouš 9,35). Dal jim moc k vymítání démonů a uzdravování. Je zřejmé, že tito učedníci předtím poslechli výzvu, aby prosili Pána žně, ať vyšle dělníky na žeň (Matouš 9,38). Vyvolení těchto dvanácti mužů ke zvěstování evangelia bylo přímým následkem jejich prosby za vyslání dělníků na žeň.

Matouš 5-6 – Nejdříve evangelizace mezi svými
Těchto dvanáct apoštolů poslal Kristus za konkrétními lidmi a skupinami. Jejich úkolem bylo zvěstovat evangelium předně „ztraceným ovcím z lidu izraelského“. Samařanům a pohanům zatím ještě kázat neměli (srov. Skutky 1,8).

Matouš 10,7-15 – Co říkat, co dělat a co nedělat

1. Co měli říkat?

„Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské“ (v. 7). Zde rezonuje poselství samotného Ježíše: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské“ (Matouš 3,17). Bezprostřední očekávání, že bude nastoleno království Nebes, je dobrou zprávou, tj. „evangeliem“. Podle evangelisty Marka Ježíš říká: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu“ (Marek 1,15).
„Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám‘.“ (v. 12). Je vidět, že Ježíš apoštoly nevedl k působivým řečnickým výkonům, ale spíše k osobním setkáním a rozhovorům, jež doprovázela Boží moc a autorita.

2. Co měli dělat?

„Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte“. Rčení „zadarmo jste dostali, zadarmo dejte“ by mohlo znamenat, že apoštolé neměli šetřit uzdravováním, ani vymítáním démonů. Bůh má vždy moc uzdravit, očistit a vysvobodit. Jen o to musíme stát a modlit se.
„Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet“ (v. 11). Apoštolé měli postupovat rozumně a strategicky, rozmyslet si, koho a jak osloví.

3. Co dělat neměli?

„Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku; neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť ‚hoden je dělník své mzdy‘“. Apoštolé měli spoléhat na to, že Bůh se postará o každou jejich potřebu, jelikož hledají na prvním místě Boží království (Mt 6,33).

Matouš 10,16-24 – Jak budou lidé reagovat na evangelium

 • Odmítnou je, budou apoštoly soudit a bičovat před synedriem (v. 17).
 • Předvedou je před vládce a krále (v. 18), avšak to bude jen cesta, jak se evangelium dostane i k pohanům. Srovnej verš 5 – ačkoliv při této evangelizaci měli apoštolé zvěstovat evangelium předně židům, Kristus předjímá budoucí evangelizaci národů neboli pohanů.
 • Falešně je obžalují (v. 19n), avšak Bůh sám jim dá moudrost a správná slova u soudu.
 • Dojde k rozkolům v jejich rodinách, nenávist dosáhne takového stupně, že dokonce děti zabijí své věřící rodiče (v. 21n). Avšak kdo vytrvá do konce, budou zachráněni.
 • Budou opakovaně vyháněni ze svých domovů v. (23) v různých izraelských městech.
 • Bude s nimi zacházeno tak, jak brzy mělo být zacházeno z jejich Mistrem, Ježíšem Kristem (v. 24n).

Matouš 10,26-32 – Jak reagovat na odmítnutí

 • Kristus však apoštolům říká, aby se nebáli, protože pravda se nedá ukřičet, časem vyjde najevo (v. 26n).
 • Ztráta fyzického života není tak hrozná, jako ztráta věčného života (v. 28).
  Navíc je život každého apoštola pevně v rukou nebeského Otce, pro kterého jsou velmi vzácní a on jediný svrchovaně rozhodne o jejich životě a smrti (v. 29nn).
 • Kdo se přizná ke Kristu před lidmi, k tomu se i on přizná před svým Otcem v nebi, kdo Krista zapře, toho zapře i on před Otcem (v. 32n).

Matouš 10,34-42 – Jak nést kříž evangelizace

 • Kristus své apoštoly vyzval, aby věrně nesli kříž evangelizace.
 • Evangelizace způsobí rozkol v jejich rodinách (v. 34-38).
 • Avšak ne všichni budou proti. Někteří evangelium přijmou a někteří budou apoštolům pomáhat. Za to je Bůh odmění (v. 42).