Rubriky
Jak čas plyne ...

Boží lajkování

Bohu se na nás nejvíc líbí to, co kromě něho nikdo nevidí. Za to dostáváme v nebi nejvíc lajků.

Vyfotil jsem se, napsal vtipný komentář, pověsil svůj příspěvek na Facebook a čekám … Kolikpak asi dostanu lajků? Konečně! Lajky se jen hrnou, přibývají. A tak si lajky rozkliknu, ať vím, kdo mi je dal. Rozčiluje mě, že je lajků málo. Co se zas komu nelíbí!? To abych zas vylepšoval fotky, protože ty se lajkujou nejvíc!? Tiše závidím těm, kteří získávají tisíce lajků. Strašně rád bych se dostal do jejich ligy …

A tu mě napadá, jestli by mi toto moje závidění lajknul Pán Ježíš. Zřejmě ne. Moje pobývání na sociálních sítích bylo jen přehlídkou ztraceného času. Jdu se raději podívat do Bible, jak je tomu s Božím lajkováním. Co se vlastně líbí Bohu?

1. Boží lajky získám, když přistupuji k Bohu s vírou v srdci. Židům 11,6 říká: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

2. Boží lajky získám, když prokazuji dobrodiní skrytě před lidmi. Matouš 6,3-4 Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

3. Boží lajky získám, když se modlím v utajení. Matouš 6,6 Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

4. Boží lajky získám, když dělám svou práci ne pro lidi, ale pro Boha. Koloským 3,23-24 Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. 

5. Boží lajky získáváme, když dovolíme, aby si nás Duch svatý používal Filipským 2,13 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.

A naopak Boží lajky nezískám, když žiju bez Boha a svévolně. Římanům 8,8 (B21) Ti, kdo žijí v těle, se Bohu líbit nemohou.

Rubriky
Pedagogika

Praxis pietatis: odborná praxe na VOŠMT

CELOSTNÍ TEOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Celostní přístup formuje studenty v jejich postojích, dovednostech a vědomostech. Postoje se utvářejí v srdci, dovednosti v praxi a vědomosti se týkají intelektu.

Proč usilujeme o celostnost? Jednostranné soustředění na postoje srdce vede k ignorantskému pietismu. Jednostranné soustředění na praktickou přípravu vede k prázdné technické zdatnosti. Jednostranné soustředění na intelekt vede k jalovému akademismu.

Doménu srdce jsme nazvali Missio Dei – Mise Boží. Bůh se vydal na záchrannou misi a chce, abychom se k němu přidali. Tento postoj vštěpujeme našim studentům. Doménu ruky jsme nazvali Praxis pietatis – Praxe zbožnosti. Učíme studenty všemu, co budou potřebovat ke službě ve svých domácích sborech a společenstvích. Doménu hlavy jsme nazvali Theologia crucis – Teologie kříže. Vyučujeme o Bohu na základě zjevení Ježíšova díla spásy. Naše teologie je o Kristu a vede ke Kristu jako nejvyššímu zjevení Boha.

Tři dimenze vzdělávání na VOŠMT

TRANSFORMUJÍCÍ PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA

Slovo transformující má dva přidružené významy: transformativní a transferabilní. Transformativní znamená: proměňující, utvářející, formativní. Naše odborná praxe utváří srdce, ruce i hlavu studenta do podoby Krista. Transferabilní znamená: přenosná či přenositelná. Naše odborná praxe je přenositelná do praxe místního společenství. Odborná praxe na VOŠMT proměňuje celou bytost studenta – jeho srdce, ruku i hlavu – a učí jej nebo ji přenášet získané postoje, dovednosti a poznatky do praxe místního společenství.

PODOBY PRAXE NA VOŠMT

Školní praxe:

  1. Kreativní modlitební modely (každou středu ráno)
  2. Kreativní čtení Bible (každé pondělí)
  3. Koinonie (vždy v úterý a ve čtvrtek)
  4. Veřejné bohoslužby (každou středu večer)
  5. Duchovní poradenství (pravidelně a na požádání)

Mimoškolní praxe:

  1. Průběžná praxe v církvi (vždy v pátek, sobotu a neděli)
  2. Misijní výjezdy (týden na konci letního semestru)
  3. Evangelizace (na začátku adventu)
  4. Církevní akce (podle nabídky církve)
  5. Teambuilding (adaptační týden, grilování, modlitební výlety)

VOŠMT JE SPOLEČENSTVÍ

Církev je společenství bratrů a sester Ježíše Krista, které Duch svatý přivedl na určité místo, aby zde uctívali Otce. VOŠMT je církev v malém provedení. Školní a mimoškolní aktivity doslova kopírují to, co se odehrává v běžných sborech a společenstvích. VOŠMT je proto skvělým místem pro přípravu duchovních služebníků.