Rubriky
Pedagogika

Kontext čtyř globálních trendů

Činnost biblické školy je ovlivněna globálními změnami ve vzdělávání. Konec vůdčí role západní misie, zvyšující se věk uchazečů, multidimenzionální přístup a všeživotní učení jsou trendy, jimž se postupně přizpůsobuje. Moderní technologie nám umožňují, aby se mohl teologicky vzdělávat kdokoliv, kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv a odkudkoliv.

Biblická škola v Kolíně působí v kontextu čtyř globálních trendů:

  1. Konec vůdčí role západní misie
  2. Zvyšující se věk uchazečů
  3. Multidimenzionální přístup
  4. Všeživotní učení

Ad 1. Konec vůdčí role západní misie

Biblická škola vznikla v roce 1992 za odborné a finanční pomoci americké misie Assemblies of God. Americké letniční církvi vděčíme za kurikulum, za studijní materiály, za kvalifikované učitele i za akreditaci. Avšak vliv západních misionářů začíná slábnout a Covid-19 to ještě urychlil.

VOŠMT má dohodu o transferu kreditů s Global University, která je akreditována jako vzdělávací instituce ve státě Missouri, v USA. Díky tomu naši studenti získávají vyšší odborné vzdělání, a zároveň vzdělání bakalářské. Již máme dva případy, kdy byli naši bakaláři nostrifikováni na české univerzitě. Navíc má Global University pobočku na Maltě, která byla akreditována tamním ministerstvem školství. Ve spolupráci s Maltou, jež patří do Evropské unie, nabízíme také magisterská a doktorská studia.

Ad 2. Zvyšující se věk uchazečů

Na teologické instituce má vliv změna poptávky na globálním misijním poli. Těžko se dnes na misii uplatní absolvent s ryze teologickým diplomem. Mnohé země se křesťanské misii brání, avšak jsou ochotny přijímat odborníky na zemědělství, sociální služby, podnikání, zdravotnictví, vzdělávání apod. Proto se budoucí misionáři po maturitě raději hlásí ke studiu sekulárního oboru, který jim jednak zajistí živobytí, a jednak bude použitelný na misii.

Avšak na misijním poli nelze bezpečně sloužit bez zevrubného teologického základu. Proto se na biblickou školu hlásí studenti nebo absolventi vysokých škol. Ti nestudují kvůli vyššímu stupni vzdělání (ten mají od vysoké školy), nýbrž kvůli odborné kvalifikaci, která jim pomůže formovat zdravé učedníky Ježíše Krista a správně rozdělovat slovo pravdy (1Tm 2,15). Zvyšující se věk uchazečů vede k rozvoji kombinované formy vzdělávání. 

Ad 3. Multidimenzionální přístup

Pokles zájmu o teologické vzdělání zaznamenaly teologické semináře v USA už v 80. letech minulého století. Čelily tehdy kritice, že jejich diplomovaní teologové nejsou dostatečně připraveni na praxi ve sborech. Seminářům se vyčítalo, že jsou příliš akademické a málo duchovní. V té době začaly vznikat biblické školy s důrazem na celostní přípravu duchovních služebníků pro práci v církvi.

Na VOŠMT, podobně jako v mnoha zemích, osvědčuje se multidimenzionální přístup. Ten klade rovnoměrný důraz na srdce, ruku a hlavu, tj. na postojový, dovednostní a intelektuální rozvoj studenta. Postojový rozvoj je řízen principem Missio Dei. Dovednostní rozvoj je řízen principem Praxis pietatis. Intelektuální rozvoj je řízen principem Theologia crucis. Aplikací těchto principů jsou studenti celostně formováni jako Kristovi učedníci pro práci v církvi a na misii.

Ad 4. Všeživotní učení

Vždy bylo jasné, že škola nemůže naučit všechno. Člověk stráví ve škole formálně vymezený čas, získá stupeň vzdělání a dál se už vzdělává neformálně a informálně, avšak především všeživotně. Církve vzdělávají tím, že pořádají neformální semináře, sympozia a konference. Tam si zvou ty nejskvělejší odborníky světa. Sbory vzdělávají informálně tím, že pořádají bohoslužby, mládeže, besídky, kempy. Tam se lidé učí teologii, a ani o tom nevědí. Každý křesťan se též vzdělává autonomně a ve všech oblastech svého života. Učí se tím, že si čte Bibli, že se modlí za svou práci, že naslouchá Duchu svatému, že reaguje na jeho výzvy k posvěcení.

Koncept všeživotního učení nás přivedl na myšlenku otevřeného biblického vzdělávání. Doba karantény totiž rozšířila akční rádius biblické školy. Přiblížili jsme se modelu Ježíšovy biblické školy, na níž se Pán intenzivně věnoval svým Dvanácti, ale příležitostně také dalším 70 učedníkům (L 10,1). Když se hledala náhrada za Jidáše, kvalifikačním požadavkem bylo „absolutorium“ na Ježíšově škole. A to získali dva kombinovaní studenti: Josef a Matěj (Sk 1,21). Nebyli řádnými studenty v počtu Dvanácti, avšak „motali se“ kolem Ježíše po celou dobu od křtu Janova až po nanebevzetí Pána (Sk 1,21).

Je zde podobnost se školským zákonem v § 113d:

Stupeň vzdělání lze bez předchozího vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole získat po úspěšném vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených … akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání a úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria podle tohoto zákona.

Jinými slovy, na VOŠMT lze studovat a získat absolutorium i bez návštěvy přednášek a seminářů, pokud dotyčný úspěšně vykoná zkoušky ze všech předmětů. Vedle jádrové skupiny denních a kombinovaných studentů může na VOŠMT studovat každý.