Rubriky
Jak čas plyne ...

S pohledem upřeným na Ježíše

Držíme kurz

Viz také Na čem záleží a Lukáš Pražský

Nedávno jsme se studenty navštívili Mladou Boleslav. Chtěli jsme poznat místo, kde působil první biskup nového směru Jednoty Bratrské Lukáš Pražský, který je často zmiňován jako autor rozdělení věcí na podstatné, služebné a případné. Stejně jako my dnes, také Jednota na začátku 16. století řešila, na čem v církvi doopravdy záleží a co má udávat kurz všemu snažení.

Biblická škola má jasný cíl. Následující obrázek vyjadřuje to podstatné, co Bůh chce, abychom dělali.

Na čem záleží Bohu na biblické škole v Kolíně
 1. Missio Dei, tj. Boží misie Bůh chce, aby byli všichni lidé spaseni. Proto se vydal na záchrannou misi a žádá, ať se k němu i s našimi studenty přidáme. Formuje nás i naše studenty, abychom evangelizovali životem, skutky i slovy. Evangelizujeme v Kolíně i jiných českých městech a jezdíme na misijní výjezdy do zahraničí.
 2. Praxis pietatis, tj. zbožná praxe Bůh chce, abychom my i naši studenti uměli prakticky sloužit. Proto se spolu s nimi učíme vykládat Bibli, modlit se, žít v koinonii, společně uctívat Trojici, nosit navzájem naše břemena. Učíme se společně evangelizovat a pomáhat pastorům a misionářům.
 3. Theologia crucis, tj. teologie kříže Bůh chce, abychom každý den nesli svůj kříž. Kříž totiž připomíná dílo Ježíše Krista a je vrcholným zjevením Božího milosrdenství. Co by nám pomohlo, kdybychom zevrubně znali dobové detaily biblických pisatelů a ovládali všechny teologické proudy dějin církve, kdybychom osobně nepoznali lásku Kristova kříže. Proto je naše vzdělávání řízeno křížem Ježíše Krista.

Příští školní rok

Viz také Vzdělávací nabídka 2021-22

Příští školní rok se zaměříme na výklad Bible. Absolventi všech předmětů získají Certifikát výkladu Bible, který je započitatelný do bakalářského programu Global University. Můžete se přihlásit také ke studiu jednotlivých předmětů.

ZIMNÍ SEMESTR

 • Literatura Nového zákona
 • Člověk a hřích
 • Bůh a andělé
 • Korintské listy

LETNÍ SEMESTR

 • Principy výkladu Bible
 • Literatura Starého zákona
 • Bible a církev
 • Život Ježíše Krista

Sympozium Bible a Duch svatý

Viz také Sympozium 2022

Ať už je Bible předmětem akademického bádání nebo nástrojem každodenní zbožnosti, práce s ní má vždy pravidla. Jakou úlohu při čtení Bible sehrává třetí osoba Trojice? Jaká je role Ducha svatého při formování biblického kánonu, jeho přijímání během dějin církve a jaká je dnes, když se na Bibli díváme optikou soudobých problémů a potřeb?

Toto sympozium se pokusí poodkrýt možnosti konceptualizace aktivní role Ducha svatého při četbě Bible s ohledem na současnou situaci na polích biblistiky, biblické hermeneutiky a praktické teologie.

Sympozium se uskuteční v Kolíně 28. ledna 2022. Návrhy příspěvků posílejte do 30. září 2021 na adresu sympozium@vosmt.cz.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Na čem záleží a Lukáš Pražský

Co je v životě křesťana nejdůležitější? Na čem doopravdy záleží? Jeden z prvních biskupů Jednoty Bratrské Lukáš Pražský (1460-1528) rozdělil věci na podstatné, služebné a případné. Formuloval priority, které udrží pohled upnutý na to, co je pro spásu nezbytné. Tak nebudeme plýtvat silami a zabývat se věcmi nepodstatnými.

Lukáš Pražský uvádí šestero věcí podstatných, tj. nepostradatelných pro věčnou spásu člověka. Jsou jimi víra, naděje a láska na straně člověka, a milost, zástupná oběť a dary Ducha na straně Boha. Víra, naděje a láska nevznikají lidským úsilím, ale jsou vypůsobovány Boží milostí. Bez jejího působení je víra prázdná, naděje předstíraná a láska nemožná.

Šestero podstatných věcí je vize, jíž máme následovat. Bez víry se totiž nelze líbit Bohu, bez naděje nemáme cíl a bez lásky nejsme nic. Víru, naději i lásku v našem srdci vypůsobuje milost Boží zjevená v oběti Krista a dosvědčená dary Ducha. Když křesťan nemá pohled upnutý na věci podstatné, propadá chaosu věcí služebných a věcí případných. Ty mu však spásu zajistit nemohou.

Lukáš Pražský uvádí šestero věcí služebných, tj. sloužících lepšímu pochopení šesti věcí podstatných. Služebné jsou Písmo, kázání, církev, služebnosti, křest a Večeře Páně. Na prvním místě je Písmo – psané Slovo, které vysvětluje Slovo vtělené. Kázání stojí hned po boku Písma. Církev je společenství sourozenců Kristova zákona. Služebnosti stojí v čele Božích dětí, aby je zformovaly pro službu. Křest vyjadřuje, co se s námi stalo při znovuzrození. Památku Večeře Pán ustanovil, abychom opakovaným rozjímáním stále lépe chápali jeho dílo smíření.

Podstatné věci jsou věčné. Služebné věci jsou nadčasové. Všechno ostatní je případné, dočasné a pomíjivé. Věci případné poznáme podle toho, že podléhají vlivům doby a kultury. Můžeme zde zařadit metody a prostředky našeho zvěstování, které, správně použité, napomáhají věcem služebným, aby přispěly porozumění věcem podstatným. Když se však případné věci stanou naším cílem, propadneme se do chaosu.

Filipským 1,9-11 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Čtyři epizody z mého následování Krista

Tomáš Kempenský napsal: „Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě (J 8,12). Těmito slovy nás Kristus vybízí k následování svého života a mravů, chceme-li být opravdu osvíceni a zproštěni slepoty srdce. Buď tedy naším nejvyšším úsilím rozjímat o životě Ježíše Krista. (Kempenský, I:I,1)

Rozjímání o životě Ježíše Krista nás nutně zavede k rozjímání o našem životě. Ježíš Kristus je totiž Bůh a není místa ani času, kdy by Ježíš nebyl přítomný, ačkoliv jsme si to neuvědomovali. Když se ohlížím na svůj život, rozeznávám dobrotu, kterou mě Bůh přivedl k sobě, zmocnil mě svým Duchem. Připravil mě na službu a povolal mě ke konkrétnímu životnímu úkolu. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o čtyři epizody z mého následování Krista.

Bůh mě zachránil prostřednictvím kamaráda Vladana a pastora Kocura. Povolal mě ze tmy do svého podivuhodného světla. Kristus mě pokřtil v Duchu svatém. Přesvědčil mě, že mám studovat na pedagogické fakultě. A nakonec mě povolal na biblickou školu v Kolíně. 

1. list Petrův 2,9 až 10 zní: „Vy jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ‚vůbec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží; pro vás ‚nebylo slitování‘, ale nyní jste došli slitování.“

Bůh mě vytrhl z temnoty hříchu do podivuhodného světla svého království. Dříve jsem vůbec k Božímu lidu nepatřil. Ale skrze víru v Krista jsem došel slitování a stal se součástí vyvoleného rodu, královského kněžstva a svatého národa, který náleží Bohu.

Dnes se jako kněz všemohoucího Boha ptám všech, kdo mi naslouchají:

 • Chceš být zachráněn pro věčnost?
 • Chceš přejít ze tmy do Božího podivuhodného světla?“
 • Pokud tvoje srdce říká jako kdysi to moje: „Ano, chci“, pomodli se následující modlitbu:

Pane Ježíši Kriste, jsem hříšník a potřebuji Tě. Odpusť mi prosím všechny zlé myšlenky i skutky. Děkuji Ti, že jsi na kříži zemřel také za moje hříchy. Děkuji Ti, že jsi třetího dne vstal z mrtvých. Staň se mým Spasitelem a Pánem. Udělej ze mě takového člověka, jakého chceš mít.