Rubriky
Jak čas plyne ...

Nekrolog za Mgr. Alenu Vršťalovou

Mgr. Alena Vršťalová se narodila 6. června 1937 v Hodoníně do rodiny cihláře Ludvíka Chytila. Zažila bombardování Hodonína, zažila dobu komunismu. Po maturitě na gymnáziu v Hodoníně studovala na Palackého univerzitě v Olomouci. Provdala se za Mgr. Iva Vršťalu a narodila se jim dcera Yvona. Svůj produktivní věk zasvětila průmyslové škole v Hodoníně.

Od dětství byla katolickou křesťankou, avšak v roce 1988 vstoupila do sboru v Nejdku. To je dnešní Apoštolská církev Břeclav. Ve vodě znovuzrození byla pokřtěna v Apoštolské církvi Brno. Když ji Ježíš pokřtil v Duchu svatém, její první nebeská slova zněla: „Kare lamba, lamba dei.“ Výraz, s jakým ta slova říkala a zpívala, vyjadřoval vděčnost za záchranu.

Spolu s Katkou Zemanovou a Bohuslavem Cupalem se začali scházet k modlitbám. Říkala tomu: „My tři a kytara.“ Zde se zrodila dnešní Apoštolské církve Hodonín.  

V roce 1994, kdy oficiálně odcházela do důchodu, povolal Ježíš sestru Alenu na biblickou školu v Kolíně. Tady sloužila jako zástupkyně ředitele 23 let. Do skutečného důchodu odešla v roce 2017, ve věku 80 let.

V posledních třech letech se zhoršil její zdravotní stav, sestra Alena už nemohla sama vycházet z bytu. V říjnu 2020 se nakazila covidem, ale uzdravila se. Poté se o ni pět měsíců vzorně starala její dcera Yvona. Na čas se jí zlepšila hybnost, avšak v dubnu onemocněla zánětlivou chorobou. Byla hospitalizována a v pátek 16. dubna 2021 odešla na věčnost.

Sestra Alena vedla chvályhodný život. Měla mimořádný dar výřečnosti, dovedla pohotově a vtipně formulovat myšlenky. Ráda používala průpovídky z rodného Slovácka. Její výroky jako: „Život je zvyk, cvik a domluva“, nebo „Dojdou roky, dojdou kroky“, nebo „Starý člověk – hotová opica!“ – tyto a podobné průpovídky nám budou ještě dlouho znít v uších.

Uměla se vybraně chovat. Uměla hezky jednat s lidmi. Ještě po letech ji studenti vyhledávali a žádali o radu.

Jako ředitel školy byl jsem nadřízeným sestry Aleny. Ona mě však svými zkušenostmi převyšovala a byla mi mateřským mentorem. Sestra Alena vnesla do školy zlepšení, zavedla precizní systém evidence studijních výsledků a vysokou jazykovou úroveň písemností. To opakovaně vysoce hodnotila také Česká školní inspekce. Nejvíc si vážím loajálnosti sestry Aleny. Když použiji jejího slovníku: „Stála při mně jako šavla při boku v dobém i zlém.“

Dalo by se ještě mnoho mluvit o chvályhodném životě naší sestry. Byla znovuzrozena v Kristu a než ji osvobodil od těla, žila tak, že jeho jméno bylo oslaveno. Přesto se neodvažuji tvrdit, že od chvíle, kdy přijala vodu znovuzrození, už se nikdy neprovinila proti Božímu přikázání. Jak řekl Augustin z Hipponu: „Běda dokonce i chvályhodnému lidskému životu, pokud by jej Bůh zkoumal bez milosrdenství.“

Ponechme tedy stranou dobré skutky naší sestry, maminky, babičky, prababičky, kolegyně, přítelkyně, a společně s ní prosme Boha za odpuštění jejích hříchů. Víme, že naše sestra jednala milosrdně a ze srdce odpustila svým viníkům. Kéž také Bůh odpustí její viny, jestli se nějakých dopustila. Prosme též za sebe, jestli jsme se my vůči sestře Aleně provinili. Kéž Boží milosrdenství zvítězí nad soudem, vždyť Bůh slíbil, že milosrdným prokáže milosrdenství.

Věřím, že to, o co teď Boha spolu s naší sestrou prosíme, On už udělal. Sestra Alena denně na modlitbách přistupovala k oltáři Božího milosrdenství v nebesích. Proto máme naději, že i teď, když je už na odvrácené straně smrti, stojí před oltářem svého nebeského Otce. Byl zrušen její dlužní úpis, její odpůrce ďábel byl poražen. Byla vykoupena krví, kterou Kristus prolil na kříži konkrétně za ni.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Den biblické školy a aktuální nabídka

Každý rok si druhou neděli listopadu připomínáme Den biblické školy. Vznikla v roce 1992 a k dnešku má 243 absolventů, z nichž 39 získalo bakalářský titul na Global University. Mnozí z našich absolventů stojí v duchovní službě ve sboru, někteří na misii či dokonce ve vedení Apoštolské církve.

Náš původní název Letniční biblická akademie se změnil v roce 1995 na Vyšší odborná škola misijní a teologická. Zpočátku dvouletý denní program vystřídala v roce 2011 tříletá denní a čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání. Od roku 2008 máme smlouvu o uznávání kreditů s Global University.

Od samého začátku se škola profiluje jako učednický program.
Klademe důraz na vyváženost intelektu, postojů a dovedností, třetinu kurikula tvoří praktická příprava. Naše škola vyučuje v pondělí až čtvrtek, kdy žijeme jako křesťanské společenství studentů a zaměstnanců. V pátek, v sobotu a v neděli mohou studenti sloužit ve svých domácích sborech.

Ve školním roce 2020-21 jsme se zaměřili na evangelizaci a misii.
Nabízíme osm modulů, kde on-line či kontaktně učíme dějiny církve, světová náboženství, misii a strategie Velkého poslání. Praktické vyvrcholení roku bude v červnu 2021, opět pojedeme na zahraniční misijní výjezd.

V pátek 6. listopadu 2020 v 17.00 hodin otevíráme modul Uvedení do misie, který odučí Mgr. Petr Berdar. Pokud máte zájem, přihlaste se online a my vám pošleme odkaz na Zoom. Informace o modulu a přihláška jsou pod odkazem http://vosmt.cz/vikendove-vyucovani/

V neděli 15. listopadu 2020 otevíráme modul Království, moc a sláva: přehled Nového zákona on-line. Pokud máte zájem, přihlaste se přes https://globaluniversity.cz/kurz-krestanskeho-ucednictvi-on-line/